Zápis z 46. jednání KHV

Zápis ze 46. jednání KHV konaného dne 16. 4. 2012

Jednání se účastnili: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., RNDr. Miloslav Frýzek, PhDr. Martina Hábová, prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc.

Komise byla usnášeníschopná.
Z jednání byli omluveni doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc.,. prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Hosté: RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., za Radu pro výzkum, vývoj a inovace, jako zpravodajové pro Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů a Ing. Matějka a Ing. Pecen, za sekretariát Rady.
Pro jednání KHV byl předem navržen program a podklady zveřejněny 13. 4. 2012 na interním webu.

Projednávané body:
1. Zahájení, schválení programu
2. Informace z 271. zasedání Rady
3. Příprava Metodiky hodnocení VO a ukončených programů na rok 2013 - multikriteriální Hodnocení na přechodné období
4. Dodatečné vyřazení záznamu z hodnocení H11 z důvodu odevzdání nepravdivých údajů
5. Jednání sekretariátu RVVI a ÚPV
6. Různé
7. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda KHV prof. Němeček (dále jen „předseda“). Program jednání byl jednomyslně odsouhlasen a k minulému zápisu nebyla vznesena žádná připomínka.

ad 2) Informace ze zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Prof. Málek podal informace o závěrech Rady k systému hodnocení v roce 2012 a ke zpracování návrhu systému hodnocení od roku 2013 včetně. V této souvislosti zmínil i očekávaný časový průběh projektu IPN Metodika. Předseda bod doplnil informací o přípravě rozpočtu na rok 2013. Zaměřil se především na závěry diskuse Rady k problematice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů výzkumu a vývoje v roce 2012.

Usnesení:
KHV vzala předložené informace na vědomí.

ad 3) Příprava Metodiky hodnocení VO a ukončených programů na rok 2013 - multikriteriální hodnocení na přechodné období
Prof. Málek shrnul možnosti uplatnění textu Metodiky 2011 vzhledem k přípravě Metodiky 2012, zmínil se o tzv. „variantě Metodiky 2012 zpracovanou KHV“ a upozornil, že diskuze v Radě vedla k zadání týkajícího se přípravy Metodiky 2012, které jasně vymezuje pouze formální úpravy původního textu související s prodloužením platnosti o 1 rok. Dále uvedl, že platnost Metodiky 2013 je předběžně stanovena na 3 roky, tj. na přechodnou dobu, než budou známy a ověřeny výstupy z projektu IPN Metodika. Metodika 2013 by podle stávajících odhadů měla být platná až do roku 2016. Dále upřesnil možnou variantu multikriteriálního hodnocení. Formulaci zadání obecných zásad pro Metodiku 2013 doplnil RNDr. Havlas.
K této otázce se v diskusi vyjádřili všichni přítomní členové KHV, kdy byla upřesňována jednotlivá zadání, resp. jejich rozsah a byly diskutovány i konkrétní možné dopady ve vztahu k návrhu rozpočtu institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací.
Dále členové KHV diskutovali možnost zadat provedení analýzy, která by na reálných datech Hodnocení 2011 ověřila proveditelnost a vhodnost použití dvou základních principů Metodiky 2012, tj. „způsobu hodnocení aplikovaných výsledků prostřednictvím mzdových prostředků“ a „hodnocení knih prostřednictvím verifikačních panelů“. Pro zadání a provedení těchto analýz stále platí příslib premiéra Rady z roku 2011 a tajemník komise konstatoval, že potřebné finanční prostředky v předpokládaném objemu jsou zatím k disposici.

Usnesení:
KHV na základě proběhlé diskuse se usnesla:
a) Na 273. zasedání Rady dne 25. 5. 2012 předloží KHV návrh nového systému hodnocení, resp. návrh jeho jednotlivých částí:
- Indikátor finanční – zpracuje prof. Psutka
Indikátor hodnocení peer review vědeckých pracovníků X výsledků – zpracuje prof. Opatrný
- Indikátor RIV bodového hodnocení – zpracuje předseda
b) Na 274. zasedání Rady dne 29. 6. 2012 předloží KHV základní teze Metodiky 2013.
c) Podměty k jednotlivým indikátorům budou členové KHV zasílat uvedeným koordinátorům.

ad 4) Dodatečné vyřazení záznamu z hodnocení H11 z důvodu odevzdání nepravdivých údajů
Zástupci odborných poradních orgánů Rady po pečlivém zvážení v rámci verifikací nově vložených výsledků během 2. Etapy hodnocení 2011 navrhly Radě řadu výsledků uvedených v RIV k vyřazení z hodnocení, protože jejich záznamy byly chybně, tj. nepravdivě do RIV vloženy, nebo výsledky nesplňovaly příslušné definice dle Metodiky 2011.
Dále členka KHV iniciativně provedla ve třetím čtvrtletí roku 2011 audit všech hodnocených výsledku typu J (za období 2006-2010), tedy i těch, které již nemohly projít verifikací odbornými komisemi v rámci 2. etapy hodnocení. Kontrola byla zaměřena na formální správnost, pravdivost a soulad datových prvků (ISSN a název periodika), které významně ovlivňují výši bodového ohodnocení a navrhla další záznamy výsledků k vyřazení právě z důvodu zásadního nesouladu těchto dvou klíčových datových prvků.

Usnesení:
a) KHV zdůrazňuje, že základem každého hodnocení, bez ohledu na jeho formu či způsob, jsou věrohodná data.
b) KHV žádá Radu, aby provedla příslušné kroky k vyřazení takových výsledků z RIV, které vykazují zásadní nesoulad klíčových datových prvků (příslušný seznam bude Radě předán).
c) KHV žádá Radu a její sekretariát o zpracování právního rozboru, na základě kterého by byla odstraněna legislativní nejistota ohledně práv pro vyřazování výsledků z hodnocení a z RIV, tj. při uplatnění postupu dle § 14 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb.

ad 5) Jednání sekretariátu RVVI a ÚPV
Členům KHV je k dispozici zápis z jednání, na základě kterého byla KHV nabídnuta spolupráce zástupců ÚPV k upřesnění definic druhů výsledku P – patent, F – průmyslový a užitný vzor.

Usnesení:
KHV informaci o spolupráci bere na vědomí a k této problematice se vrátí v rámci revize definic jednotlivých druhů výsledků.

ad 6) Různé
Žádné body nebyly v rámci bodu Různé projednávány.

ad 7) Závěr
Příští 47. jednání KHV se bude konat 4. 6. 2012 od 14,00 hod. Místo zasedání bude potvrzeno členům KHV e-mailem. Termín zasedání v případě potřeby může být změněn a v takovém případě členové KHV budou informováni e-mailem minimálně se 7 denním předstihem.

Zapsal: Ing. Matějka a Ing. Pecen
V Praze dne 16. 4. 2012
Schválil: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. v.r.

Sdílejte na: