Zápis z 45. jednání KHV

Zápis ze 45. jednání KHV konaného dne 27. 2. 2012.

Jednání se účastnili: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., RNDr. Miloslav Frýzek, prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Komise byla usnášeníschopná.
Z jednání byli omluveni PhDr. Pavel Baran, CSc., PhDr. Martina Hábová, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. Ing. Petr Moos, CSc.
Hosté: Ing. Matějka a Ing. Pecen Pro jednání KHV byl předem navržen program a podklady zveřejněny 24. 2. 2012 na interním webu.

Projednávané body:
1. Zahájení, schválení zápisu z 5. 12. 2011 a schválení programu jednání.
2. Informace ze zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
3. Hodnocení 2011 - Informace o schválených výstupech Radou a vztahu výstupů z Hodnocení 2011 na tvorbu rozpočtu na rok 2013.
4. Hodnocení 2012 - Informace k využití návrhu Metodiky 2012, dalším možnostem hodnocení výsledků VaVaI.
5. Plán práce KHV.
6. Různé
- problematika vykazování výsledku N - specializovaná mapa a B – odborná kniha
7. Závěr.

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda KHV prof. Němeček (dále jen „předseda“). Program jednání byl jednomyslně odsouhlasen a k minulému zápisu nebyla vznesena žádná připomínka.

ad 2) Informace ze zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Informaci podal předseda a doplnil doc. Münich. Informace byla především zaměřena na závěry diskuse Rady k problematice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů výzkumu a vývoje v roce 2012. Informaci dále doplnil Ing. Matějka, který komisi informoval o zpracování materiálu s názvem „Hodnocení tři cesty“ a jeho zasláni zpravodaji Rady pro hodnocení prof. Málkovi.

Usnesení:
KHV vzala předložené informace na vědomí.

ad 3) Hodnocení 2011 - Informace o schválených výstupech Radou a vztahu výstupů z Hodnocení 2011 na tvorbu rozpočtu na rok 2013
Předseda informoval o použité váze hodnocení (20%) na připravovaný návrh rozpočtu na rok 2013, ve vazbě na schválené usnesení Rady ke konečným výstupům z Hodnocení 2011 a ve vazbě na usnesení vlády ČR k Metodice 2011. Upozornil především na nízkou váhu Hodnocení 2011 na přípravu návrhu státního rozpočtu (SR) pro rok 2013 a střednědobý výhled SR na léta 2014 a 2015.

Usnesení:
KHV vzala předložené informace na vědomí a uložila tajemníkovi zveřejnit na interních www stránkách komise pod 45. zasedáním komise aktualizované tabulky č. 1 a č. 4 a dále aktualizovanou tabulku všech hodnocených výsledků hodnocení 2011.

ad 4) Hodnocení 2012 - Informace k využití návrhu Metodiky 2012, dalším možnostem hodnocení výsledků VaVaI
Doc. Münich shrnul, že 1. 2. 2012 byl zahájen projekt IPn Metodika s rokem ukončení 2014. Je předpoklad, že následně v letech 2015 až 2016 bude dle závěrů tohoto projektu provedeno hodnocení VO. Z toho vyplývá, že nový mechanismus přípravy návrhu státního rozpočtu na oblast VaVaI se bude týkat pravděpodobně až roku 2017.
Předseda vyzval členy komise k aktivnímu přístupu při hledání způsobu jak překlenout toto přechodné období, tj. roky 2013 až 2016 a navrhnul úzkou spolupráci s projektem IPn. Dále členům navrhnul řešení pro rok 2012 ve smyslu úprav Metodiky 2011 a konstatoval, že Metodika 2012 tak, jak ji připravila KHV v minulém roce je nově zvolenou Radou neprůchodná.
Úprava Metodiky 2011 platné pro roky 2012 až 2014 by měla kromě kalendářních změn zahrnovat i výpočet IF pro periodika obsažená v databázi SCOPUS. Naopak tyto úpravy nebudou zahrnovat 3 principy jmenované v Metodice 2012, tj. „hodnocení aplikovaných výsledků prostřednictvím mzdových prostředků“, „hodnocení knih prostřednictvím verifikačních panelů“ a „vypouštění určitých druhů výsledků při hodnocení některých skupin oborů“.
Tyto principy jsou v současné době pro RVVI zřejmě neakceptovatelné a provedení hlubší analýzy, která by potvrdila jejich proveditelnost a užitečnost si vyžádá čas, který již není pro rok 2012 k dispozici. KHV navrhuje, aby byla metodika schválena na tři roky s tím, že pokud se podaří v průběhu letošního roku připravit metodiku podstatně lepší, požádá KHV RVVI o její schválení a předložení vládě ČR.

Usnesení:
KHV předá předsedovi Rady základní návrhy na úpravy Metodiky 2011, která by měla být platná pro období let 2012 až 2014.
KHV žádá tajemníka, aby prověřil možnost objednání analýzy, která by na reálných datech Hodnocení 2011 ověřila proveditelnost a vhodnost dvou základních principů Metodiky 2012.

ad 5) Plán práce KHV
Členové KHV konstatovali, že Rada komisi dosud nezadala žádnou problematiku k řešení ani zpracování.

Diskuze:
KHV se shodla, že za svůj prioritní úkol považuje vypracování návrhu způsobu aktualizace Metodiky 2011 a to jak z časového, tak i věcného hlediska.

Usnesení:
a) KHV rámcově připraví návrh Metodiky 2012, který bude předán zpravodaji Rady k hodnocení, prof. Málkovi;
b) KHV na základě stanoviska a doporučení zpravodaje upřesní své práce na hodnocení, resp. Metodice 2012.

ad 6) Různé
- Bod k problematice vykazování výsledku N - specializovaná mapa a B – odborná kniha, nebyl KHV projednáván. Tento bod bude KHV řešen v rámci případných prací na Metodice hodnocení 2012.
- prof. Hozák upozornil na potřebu v rámci prováděných kontrol výsledků doplnit OK NŽP o zástupce chemických oborů.
- Žádné další body nebyly v rámci bodu Různé projednávány.

ad 7) Závěr
Příští 46. jednání KHV se bude konat 2. dubna 2012 od 14,00 hod a místo zasedání bude potvrzeno členům KHV e-mailem. Termín zasedání v případě potřeby (práce na Metodice 2012) může být změněn a v takovém případě členové KHV budou informováni e-mailem minimálně s 3 denním předstihem.

Zapsal: Ing. Matějka a Ing. Pecen
V Praze dne 12. 3. 2012
Schválil: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. v.r.

Sdílejte na: