Usnesení k jednotlivým bodům programu 227. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 9. listopadu 2007

 
Schválení technické změny usnesení z 226. zasedání RVV
Rada schvaluje technickou změnu usnesení z 226. zasedání RVV.
 
Schválení programu
Rada schvaluje program 227. zasedání s tím, že bod B3 - Žádost AV ČR o opravu názvu programu VaV „Nanotechnologie pro společnost II“ na „Podpora projektů cíleného výzkumu II“ byl na žádost předkladatele stažen z programu zasedání. 

Zápis z 226. zasedání
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 226. zasedání.

A1) Usnesení vlády
a)      ze dne 22. října 2007 č. 1199 o udělení Národní ceny vlády Česká hlava 2007
b)      ze dne 29. října 2007 č. 1213 k Rekapitulaci plnění opatření přijatých na základě předcházejících analýz výzkumu a vývoje
c)      ze dne 29. října 2007 č. 1214 k Návrhu na změnu Podmínek pro finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje nebo finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády
1.      ze dne 22. října 2007 č. 1199 o udělení Národní ceny vlády Česká hlava 2007;
2.      ze dne 29. října 2007 č. 1213 k Rekapitulaci plnění opatření přijatých na základě předcházejících analýz výzkumu a vývoje;
3.      ze dne ze dne 29. října 2007 č. 1214 k Návrhu na změnu Podmínek pro finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje nebo finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje.
 
A2) Stanovisko ÚOHS k Doporučení Rady k Rámci Společenství
Usnesení:
A2. Rada bere na vědomí stanovisko ÚOHS k Doporučení Rady k Rámci Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.
 
A3) Usnesení VEZ 191 a PSČR k novele cizineckého zákona a zákona o VVI
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí Usnesení VEZ 191 a PS ČR k novele cizineckého zákona a novele zákona o VVI.
 
A4) Informace o vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2007
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí informaci o vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2007.
 
A5) Hodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje v působnosti MŽP ukončených v roce 2006 – souhrnná zpráva
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí Hodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje v působnosti MŽP ukončených v roce 2006 – souhrnnou zprávu.
 
A6)Zpráva o provedení auditu České republiky týmem ESA
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí zprávu o provedení auditu České republiky týmem ESA s tím, že žádá MŠMT o zaslání vlastní zprávy o provedení auditu v prosinci 2007 Radě pro informaci.
 
A7) Vyřazení výsledků, které nesplňují definici z Hodnocení 2007 - seznam časopisů, ve kterých uvedené články budou mít bodovou hodnotu 0
Usnesení:
A7Rada bere na vědomíinformaci o vyřazení výsledků, které nesplňují definici z Hodnocení 2007 - seznam časopisů, ve kterých uvedené články budou mít bodovou hodnotu 0.
 
A8) Souhrnná zpráva o vyhodnocení programu VaV SÚJB – „Výzkum bezpečnosti jaderných zařízení a radiační ochrany pro potřeby dozorného orgánu“
Usnesení:
A8. Rada bere na vědomí souhrnnou zprávu o vyhodnocení programu VaV SÚJB – „Výzkum bezpečnosti jaderných zařízení a radiační ochrany pro potřeby dozorného orgánu“.
 
A9) Cestovní zpráva z 10th NEC Forum (Lisabon, 11. a 12. října 2007)
Usnesení:
A9. Rada bere na vědomí Cestovní zprávu z 10th NEC Forum (Lisabon, 11. a 12. října 2007) od prof. Kuře.
 
A10)  Nová verze prohlížečů IS VaV
Usnesení:
A10. Rada bere na vědomí informaci o nové verzi prohlížečů IS VaV.
 
A11) Harmonogram přípravy podkladů na zasedání Rady v roce 2008
Usnesení:
A11. Rada bere na vědomí harmonogram přípravy podkladů na zasedání Rady v roce 2008.
 
A12) Inovace 2007, týden VaVaI v ČR (materiál na www.aipcr.cz)
Návrh usnesení:
A12. Rada bere na vědomí materiál Inovace 2007, umístěný i na www.aipcr.cz.
 
A13) Projekt Bílá kniha terciárního vzdělávání
Usnesení:
A13. Rada bere na vědomí informaci o projektu Bílá kniha terciárního vzdělávání.
 
A14) Předběžné výsledky veřejné diskuze k Zelené knize o Evropském výzkumném prostoru - anglická verze
Usnesení:
A14. Rada bere na vědomí Předběžné výsledky veřejné diskuze k Zelené knize o Evropském výzkumném prostoru - anglickou verzi.
 
A15) Informace o vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Analýze VaV 2007
Usnesení:
A15. Rada bere na vědomí informaci vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Analýze VaV 2007.
 
A16) Projekt VIVAT
Usnesení:
A16. Rada bere na vědomí informaci k projektu VIVAT.
 
B1) Operační program výzkum a vývoj pro inovace
a) Jednání na MŠMT dne 9. 10. 2007 (zápis z jednání)
b) Jednání PS ERDF dne 24. 10. 2007 (pozvánka na jednání PS ERDF, připomínky dr. Blažky, zápis z jednání)
c) Materiály k OP VaVpI k 1. 11. 2007
Usnesení:
B1. Rada
1. bere na vědomí informace k OP VaVpI s tím, že do předložení nových návrhů k OP VaVpI řídícím orgánem – MŠMT, zůstávají v platnosti její dřívější připomínky a usnesení;
2. s politováním konstatuje, že závěry jednání s hospodářskými a sociálními partnery OP VaVpI v PS ERDF byly řídícím orgánem MŠMT dosud většinou ignorovány.
 
B2) Změny a úpravy popisů předávaných údajů do IS VaV s ohledem na evidenci mezinárodních projektů v IS VaV
Usnesení:
B2. Rada
1. bere na vědomí informaci o průběhu příprav změn v popisech údajů předávaných do IS VaV;
2. ukládá sekretáři Rady, aby Radu o stavu řešení průběžně informoval.
 
B4) Novela nařízení vlády č. 461/2002 Sb. a č. 462/2002 Sb.
Usnesení:
B4. Rada
1. konstatuje, že materiál MŠMT nebyl dosud předložen;
2. konstatuje, že MŠMT tak nesplnilo svůj závazek předložit návrh novely NV č. 461/2002 Sb. a č. 462/2002 Sb., kterými se do českých právních předpisů promítne Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Tím ČR neplní svůj závazek vůči EU a současně tím budou od 1. ledna 2008 zastaveny všechny veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji;
3. žádá místopředsedu vlády a ministra M. Bursíka, aby co nejdříve předložil vládě návrh novely obou nařízení vlády zohledňující jak Rámec Společenství, tak změny vyvolané zákonem č. 171/2007 Sb.
 
B5) Setkání Národních etických komisí v době předsednictví ČR v Radě EU v první pol. r. 2009
Usnesení:
B5. Rada
1. bere na vědomí materiál Setkání národních etických komisí;
2. pověřuje doc. Viklického, aby jako zástupce Rady:
     a)   projednal se zainteresovanými institucemi založení Národní etické komise ČR
     b)   projednal celkový postup vzniku komise, kdo bude jejím garantem, a participaci zúčastněných na finančním a organizačním zajištění její práce
     c)   projednal se zástupci etických komisí MZ a AV ČR hlavní body uvedené v závěrech materiálu Setkání národních etických komisí, a dále projednal s vedením Úřadu vlády (sekcí pro předsednictví ČR v Radě EU) a s odborem pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji MŠMT podíl jednotlivých institucí při organizaci a finančním zabezpečení 13. setkání NEC Fóra v Praze;
3.  ukládá sekretariátu Rady, aby po přechodnou dobu, než bude založena Národní etická komise, zajišťoval přípravu 13. NEC Fóra a vyžádal si součinnost ostatních zainteresovaných institucí.
 
B6) Návrh kandidátů na jmenování nových členů do Akreditační komise
Usnesení:
B6. Rada
1. schvaluje návrh kandidátů na jmenování nových členů do Akreditační komise;
2. žádá předsedu Rady, aby návrhy zaslal MŠMT.
 
B7) Dopis předsedy AV ČR k hodnocení VaV a jeho výsledků (seznam časopisů)
Usnesení:
B7. Rada
1. přivítala stanovisko předsedy AV ČR ze dne 1. listopadu 2007, kterým AV ČR vyslovila souhlas „se seznamem neimpaktovaných časopisů, které nejsou odbornými recenzovanými časopisy a jejichž výsledky nebudou zahrnuty do hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007 a to zejména se seznamem v oblasti humanitních a společenských věd“;
2. přivítala návrh AV ČR na spolupráci na Metodice hodnocení VaV na rok 2008;
3. žádá AV ČR, další poskytovatele a zainteresované orgány a instituce, aby své konkrétní návrhy na úpravy Metodiky hodnocení VaV na rok 2008 předložili do 31. ledna 2008 tak, aby mezi nimi, Radou a její Komisí pro hodnocení výsledků VaV mohl být veden dialog vedoucí k objektivnímu hodnocení kvalitních výsledků VaV.
 
B8) Dopis děkanů filosofických fakult předsedovi Rady ing. Topolánkovi
a) Dopis děkanů filosofických fakult předsedovi Rady
b) Stanovisko Rady
Usnesení:
B8. Rada
1. schvaluje stanovisko k dopisu děkanů filosofických fakult předsedovi Rady;
2. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit toto stanovisko na www.vyzkum.cz.
 
B9) Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Vyhodnocení plnění NIP
Usnesení:
B9. Rada
1. schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Vyhodnocení plnění NIP;
2. žádá svého předsedu, aby materiál se zásadním rozporem s MŠMT, týkajícím se nesplněného úkolu novely nařízení č. 461/2002 Sb. a č. 462/2002 Sb. předložil na schůzi vlády vzhledem k tomu, že jde nejen o neplnění závazků ČR k EU, ale současně i zastavení veřejných soutěží ve VaV od 1. ledna 2008.
 
B10) Žádost Ministerstva obrany o přesun prostředků schválených na rok 2008
a) Žádost Ministerstva obrany o přesun prostředků schválených na rok 2008
b) Návrh odpovědi Rady
Usnesení:
B10. Rada schvaluje návrh odpovědi na žádost Ministerstva obrany.
 
B11) Plnění programového prohlášení vlády – audit systému podpory VaV
Usnesení:
B11. Rada
1. bere na vědomí informaci o projektu 02-19 „Provést audit systému podpory VaV“ s tím, že úkoly stanovené v tomto projektu budou řešeny v rámci Reformy systému výzkumu a vývoje;
2. schvaluje termíny přípravy a realizace Reformy systému výzkumu a vývoje.

Sdílejte na: