Informace z 227. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 9. listopadu 2007

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.
 
Usnesení vlády
Rada vzala na vědomí schválení jí předložených materiálů vládou:
usnesení vlády ze dne 22. října 2007 č. 1199 o udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2007;
usnesení vlády ze dne 29. října 2007 č. 1213 k Rekapitulaci plnění opatření přijatých na základě předcházejících analýz výzkumu a vývoje;
usnesení vlády ze dne 29. října 2007 č. 1214 k Návrhu na změnu Podmínek pro finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje nebo finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje.
 
Projekt VIVAT
Dne 5. listopadu 2007 představil premiér a předseda RVV ing. Mirek Topolánek projekt, VIVAT. Podporu této oblasti označil premiér za svou prioritu a má podle něj probíhat s odpovídající kontrolou ve finanční rovině, zároveň tato podpora spočívá ve sjednocení vzdělávacího procesu, inovací, výzkumu a aplikační praxe.
 
OP VaVpI
Rada vzala na vědomí předložené materiály a informace o postupu další přípravy operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, s tím, že do předložení nových návrhů k OP VaVpI řídícím orgánem – MŠMT, zůstávají v platnosti její dřívější připomínky a usnesení.
 
Změny a úpravy popisů předávaných údajů do IS VaV s ohledem na evidenci mezinárodních projektů v IS VaV
Úpravy popisů údajů předávaných do IS VaV jsou důsledkem novely zákona č. 130/2002 Sb. zákonem č. 171/2007 Sb. (kofinancování RP EU aj.) a pro tyto mezinárodní projekty zjednodušují obsah předávaných údajů.
 
Setkání Národních etických komisí v době předsednictví ČR v Radě EU v první pol. r. 2009
NEC Forum (The Forum of National Ethics Councils) zajišťuje ve spolupráci s evropskými institucemi země, která má aktuálně předsednictví v Evropské unii. V první polovině roku 2009 to bude Česká republika, která má uspořádat 13. setkání NEC Fóra. Rada schválila postup, jak tuto povinnost zajistit.
 
Návrh kandidátů na jmenování nových členů do Akreditační komise
V srpnu 2007 se na Radu obrátila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Dana Kuchtová s žádostí o předložení návrhu Rady na jmenování nových členů Akreditační komise. Rada schválila čtyři návrhy na jmenování nových členů, které budou zaslány na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 
Dopis předsedy AV ČR k hodnocení VaV a jeho výsledků (seznam časopisů)
Rada přivítala stanovisko předsedy AV ČR ze dne 1. listopadu 2007, kterým AV ČR vyslovila souhlas „se seznamem neimpaktovaných časopisů, které nejsou odbornými recenzovanými časopisy a jejichž výsledky nebudou zahrnuty do hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007 a to zejména se seznamem v oblasti humanitních a společenských věd“ a přivítala návrh AV ČR na spolupráci na Metodice hodnocení VaV na rok 2008.
Rada dále vyzvala AV ČR, další poskytovatele a zainteresované orgány a instituce, aby své konkrétní návrhy na úpravy Metodiky hodnocení VaV na rok 2008 předložili do 31. ledna 2008 tak, aby mezi nimi, Radou a její Komisí pro hodnocení výsledků VaV mohl být veden dialog vedoucí k objektivnímu hodnocení kvalitních výsledků VaV.
 
Dopis děkanů filosofických fakult předsedovi Rady ing. Topolánkovi
Děkani osmi filozofických fakult České republiky zaslali předsedovi Rady premiérovi ing. Topolánkovi dopis, v kterém vyjádřili své znepokojení na d podle nich znevažujícím přístupem dnešních ústředních orgánů, zejména Rady pro výzkum a vývoj, ke společenským a humanitním vědám. Vyslovili politování nad tím, že společenské a humanitní vědy byly vyňaty ze seznamu oblastí, které budou podporovány z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, že částky na udělování grantů v oblasti humanitních věd se každoročně snižují a že největší váha v hodnocení fakult se začíná přikládat publikacím, zveřejněným v impaktovaných časopisech, kde mají společenské a humanitní vědci velmi omezenou publikační platformu, protože v jejich seznamu jsou časopisy věnované společenským a humanitním oborům zastoupeny ve velmi omezené míře.
Rada se tímto vážným obviněním zabývala a konstatovala, že ve všech případech vychází výhrady děkanů filosofických fakult ohledně Rady z nesprávných informací, které byly v stanovisku Rady k tomuto dopisu vysvětleny a zveřejněny na www.vyzkum.cz.
 
Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Vyhodnocení plnění NIP
Rada schválila vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Vyhodnocení plnění NIP a požádala svého předsedu, aby materiál se zásadním rozporem s MŠMT, týkajícím se nesplněného úkolu novel nařízení č. 461/2002 Sb. a č. 462/2002 Sb. předložil na schůzi vlády vzhledem k tomu, že jde nejen o neplnění závazků ČR k EU, ale současně de facto i zastavení veřejných soutěží ve VaV od 1. ledna 2008.
 
Plnění programového prohlášení vlády – audit systému podpory VaV
Konečným cílem plnění programového prohlášení vlády je změna systému státní podpory výzkumu a vývoje v ČR a audit systému podpory výzkumu a vývoje měl být výchozím podkladem k této změně. V současné době je již zřejmé, že systémový projekt OP VaVpI, na kterém MŠMT založilo projekt 02-19 Provést audit systému podpory výzkumu a vývoje, zahájen od 1. ledna 2008 nebude a vzhledem k stavu přípravy celého OP VaVpI (řídící orgán MŠMT) je velmi pravděpodobné, že řešení projektu nebude zahájeno ani v průběhu roku 2008.
Změnu systému státní podpory výzkumu a vývoje ale současně řeší jako "Reformu systému podpory výzkumu a vývoje" Rada pro výzkum a vývoj jako jednu ze svých priorit.
Rada odsouhlasila spojení obou věcně se překrývajících úkolů (v Reformě je navíc i oblast inovací) a schválila termíny pro přípravu Reformy a její realizace v roce 2008.

Sdílejte na: