Usnesení k jednotlivým bodům programu 226. zasedání Rady pro výzkum a vývoj ze dne 12. října 2007

 

Schválení programu
Rada schvaluje program 226. zasedání.
 
Zápis z 225. zasedání
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 225. zasedání.
 
A1) Usnesení vlády ze dne 3. října 2007 č. 1102 k návrhu na odvolání a jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 3. října 2007 č. 1102 k návrhu na odvolání a jmenování členů RVV.
 
A2) Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů RVV za rok 2007 – součást materiálu do vlády
Usnesení:
A2. Rada  
     1. bere na vědomí Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů RVV za rok 2007 – součást materiálu do vlády;
     2. ukládá sekretariátu Rady kompletní materiál pro schůzi vlády (ad A2, B5-7) rozeslat do meziresortního připomínkového řízení.
 
A3) Informace o vypořádání meziresortního připomínkového řízení - Rekapitulace plnění opatření přijatých na základě předcházejících analýz výzkumu a vývoje
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí informaci o vypořádání meziresortního připomínkového řízeník Rekapitulaci plnění opatření přijatých na základě předcházejících analýz výzkumu a vývoje.
 
A4) Informace o vypořádání meziresortního připomínkového řízení - Česká hlava
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí informaci o vypořádání meziresortního připomínkového řízeník České hlavě.
 
A5)Cena předsedy RVV
     a)Informace o vypořádání meziresortního připomínkového řízení
     b)Právně upravený materiál do vlády
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí informaci o vypořádání meziresortního připomínkového řízenía právně upravený materiál do vlády.
 
A6) Informace nám. MŠMT doc. Lužného o stavu přípravy novely NV č. 462/2002 Sb.
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí informaci nám. MŠMT doc. Lužného o stavu přípravy novely NV č. 462/2002 Sb.
 
A7) Informace o podpisu a zveřejnění Metodiky hodnocení VaV a jeho výsledků 2007
Usnesení:
A7. Rada bere na vědomíinformaci o podpisu a zveřejnění Metodiky hodnocení VaV a jeho výsledků 2007.
 
A8) Informace o analýze příčin zaostávání universit v EU (ČR) za universitami v USA, think-tank Breughel na základě Shaghajského rankingu světových universit za rok 2007
Usnesení:
A8. Rada bere na vědomí informaci o analýze příčin zaostávání universit v EU (ČR) za universitami v USA, think-tank Breughel na základě Shaghajského rankingu světových universit za rok 2007.
 
A9) Vyhodnocení programu VaV Ministerstva dopravy „Optimalizace dopravní soustavy a udržitelný rozvoj“
Usnesení:
A9. Rada bere na vědomí vyhodnocení programu VaV Ministerstva dopravy „Optimalizace dopravní soustavy a udržitelný rozvoj“, který je předkládán Radě pouze pro informaci a bude součástí materiálu „Vyhodnocení programů VaV ukončených v roce 2006“, předloženého na 230. zasedání RVV v únoru 2008.
 
A10) Risk Sharing Finance Facility - první projekty vybrané k financování
Usnesení:
A10. Rada bere na vědomí informaci Risk Sharing Finance Facility - první projekty vybrané k financování.
 
A11) Výroční zpráva o činnostech v oblasti výzkumu a technologického rozvoje v Evropské unii v roce 2006
Usnesení:
A11. Rada bere na vědomí Výroční zprávu o činnostech v oblasti výzkumu a technologického rozvoje v Evropské unii v roce 2006.
 
A12) Vyhodnocení zpětného sběru
Usnesení:
A12. Rada bere na vědomí informaci k vyhodnocení zpětného sběru finančních prostředků.
 
A13) Rekapitulace dodávek do RIV v roce 2007
Usnesení:
A13. Rada bere na vědomí Rekapitulaci dodávek do RIV v roce 2007 s tím, že došlo k vysokému nárůstu počtu méně kvalitních výsledků VaV zaslaných v roce 2007.
 
A14) Zasedání Rady pro konkurenceschopnost ze dne 28. září 2007
Usnesení.
A14. Rada bere na vědomí informaci ze zasedání Rady pro konkurenceschopnost ze dne 28. září 2007.
 
B1) Operační program výzkum a vývoj pro inovace
     a) Dopis předsedy Rady M. Topolánka ministryni D. Kuchtové z 18. 9. 2007
     b) Systémové mechanismy pro zajištění synergických efektů mezi OP VaVpI a OP PI z 21. 9. 2007
     c) Jednání v PS ČR dne 26. 9. 2007 (pozvánka na jednání v PS, stanovisko ČKR k OP VaVpI, výsledky společného jednání v PS)
     d) Jednání RVV, ČKR, AV ČR a MŠMT dne 3. 10. 2007
     e) Návrh OP VaVpI z MŠMT z 3. 10. 2007 aj. pro setkání hospodářských a sociálních partnerů OP VaVpI na 5. 10. 2007, stanovisko předsednictva Rady k OP VaVpI
     f) Odpověď ministryně D. Kuchtové - termín 4. 10. 2007
Usnesení:
B1. Rada
     1. bere na vědomí předložené materiály a informace o postupu přípravy operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace s tím, že návrh řešení problémů uvedených v odpovědi ministryně D. Kuchtové premiérovi ze dne 3. října 2007 na jeho čtrnáct otázek byl již výrazně pozměněn navazujícími jednáními, která poté začala probíhat podle povinného principu partnerství;
     2. konstatuje, že Rada do přípravy operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace zasáhla v roce 2007 pouze dvakrát:
          a)   dne 18. července 2007, kdy předložila MŠMT návrh programu upravený podle připomínek EK ze dne 13. července 2007, který se podle společného prohlášení s ministryní D. Kuchtovou měl stát východiskem pro další práce a jednání,
          b)   ve dnech 14. – 17. září 2007, kdy se souhlasem ministryně Kuchtové byly opraveny hrubé chyby v návrhu operačního programu a jeho prováděcího dokumentu pro audit připravenosti, které mj. vylučovaly většinu regionů z možnosti ucházet se významnou část prostředků z tohoto programu,
a stejně jako již dříve její předseda odmítá spekulace o převzetí odpovědnosti za přípravu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, která náležela a náleží výlučně řídícímu orgánu – MŠMT;
     3. vítá zahájení komunikace řídícího orgánu – MŠMT s hospodářskými a sociálními partnery, ke které od 3. října 2007 postupně poprvé v letošním roce dochází s tím, že Rada bude nadále:
          a)   vystupovat jako jeden z partnerů a usilovat o dosažení konsensu,
          b)   plnit své úkoly stanovené zákonem zejména v oblasti financování tří operačních programů z výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj včetně výdajů na udržitelnost operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace,
          c)   podílet se na koordinaci tří operačních programů v rámci Koordinačního výboru konkurenceschopná česká ekonomika popř. jinými schválenými mechanismy;
     4. ukládá svým zástupcům v pracovní skupině ERDF a Monitorovacím výboru dr. M. Blažkovi a Ing. M. Janečkovi:
          a)   zastávat její stanoviska, zejména ohledně možností výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj ve vazbě na indikátory aj. tak, jak bylo uvedeno v podkladu pro jednání dne 3. října 2007 „Financování a udržitelnost výdajů na operační program Výzkum a vývoj pro inovace“,
          b)   prosazovat připomínky uvedené ve stanovisku předsednictva k návrhu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace ze dne 2. října 2007,
          c)   na 227. zasedání konané dne 9. listopadu 2007 předložit aktuální podklady a informace o postupu přípravy do části B s rozpravou.
     5. bere na vědomí, že MŠMT svolává oficiální jednání Pracovní skupiny ERDF na 24. října, 14. listopadu a 28. listopadu a Monitorovacího výboru na 3. prosince 2007, s tím, že konečný návrh OP VaVpI bude předložen do 15. prosince 2007 a žádá o sladění těchto termínů s paralelními jednáními s EK.
     6. žádá MŠMT, aby všem partnerům dnes (12. října 2007) rozeslalo slibované materiály k OP VaVpI,:
          - jmenovité složení Pracovní skupiny ERDF a Monitorovacího výboru OP VaVpI
          - zápis z jednání s EK dne 2. října 2007
          - zápis z jednání Pracovní skupiny ERDF ze dne 3. října 2007 na MŠMT
     7. žádá MŠMT o včasné zaslání návrhu všem partnerům (včas před jednáním dne 24. října 2007) na řešení čtyřech kritických míst OP VaVpI:
          - velké projekty
          - udržitelnost a financování
          - alokace
          - indikátory
 
B2) Doporučení Rady pro aplikaci Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, číslo 2006/C 323/01
Usnesení:
B2. Rada
     1. schvaluje Doporučení Rady pro aplikaci Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu vývoje a inovací, číslo 2006/C 323/01;
     2. ukládá sekretariátu Rady, aby seznámil s Doporučeními Rady poskytovatele a příjemce podpory z veřejných prostředků ve výzkumu a vývoji zveřejněním schváleného materiálu na webových stránkách www.vyzkum.cz.
     3. ukládá sekretariátu Rady dopisem upozornit všechny poskytovatele podpory VaV na povinnost danou Článkem 10.2 Rámce a aby Radu informovali o tom, v jakém termínu budou v uvedeném ustanovení Rámce definovaná vhodná opatření realizována, pokud tak již poskytovatelé neučinili.
 
B3) Vyhodnocení plnění Národní inovační politiky ČR na léta 2005 – 2010 v roce 2007
     a)Úprava části textu materiálu Vyhodnocení plnění Národní inovační politiky České republiky na léta 2005–2010 v roce 2007
Usnesení:
B3. Rada
     1. schvaluje materiál Vyhodnocení plnění Národní inovační politiky ČR na léta 2005 – 2010 v roce 2007;
     2. ukládá sekretariátu Rady zaslat tento materiál do meziresortního připomínkového řízení.
 
B4) Komise pro hodnocení výsledků VaV RVV
     a) Komise pro hodnocení výsledků VaV RVV – doplňující volby
     b) Životopisy kandidátů do Komise pro hodnocení výsledků VaV RVV
Usnesení:
B4. Rada žádá svého předsedu, aby na základě výsledků doplňujících voleb jmenoval dalšími členy Komise pro hodnocení výsledků VaV RVV prof. Zunu a prof. Ludwiga.
 
B5) Zpráva o činnosti RVV za rok 2007
Usnesení:
B5. Rada
     1. schvaluje zprávu o činnosti RVV za rok 2007;
     2. ukládá sekretariátu Rady, aby kompletní materiál (ad A2, B5-7) zaslal do meziresortního připomínkového řízení.
 
B6) Zpráva o činnosti GA ČR a návrh na stanovení odměn členů předsednictva GA ČR za rok 2007
Usnesení:
B6. Rada
     1. schvaluje zprávu o činnosti GA ČR a návrh na stanovení odměn členů předsednictva GA ČR za rok 2007;
     2. ukládá sekretariátu Rady, aby kompletní materiál (ad A2, B5-7) zaslal do meziresortního připomínkového řízení.
 
B7) Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady a návrh na stanovení odměn členů poradních orgánů Rady za rok 2007
Usnesení:
B7. Rada
     1. schvaluje zprávy o činnosti poradních orgánů Rady a návrh na stanovení odměn poradních orgánů Rady za rok 2007;
     2. ukládá sekretariátu Rady, aby kompletní materiál (ad A2, B5-7) zaslal do meziresortního připomínkového řízení.
 
B8) Návrh Statutu a Jednacího řádu Komise pro hodnocení výsledků VaV
     a) Návrh Statutu a Jednacího řádu
     b) Informace o přípravě Statutu a Jednacího řádu
     c) Vypořádání připomínek ing. Vlasáka
Usnesení:
B8. Rada
     1. schvaluje návrh Statutu a Jednacího řádu Komise pro hodnocení výsledků VaV RVV, s tím že čl. 4 bod 2 Statutu se nahrazuje následujícím zněním "Funkční období členů komise je čtyřleté. Člen komise může být jmenován nejvýše na dvě po sobě následující funkční období";
     2. ukládá sekretáři Rady zveřejnit tyto materiály na www.vyzkum.cz.
 
B9) Novela nařízení vlády 461/2002 Sb. a 462/2002 Sb.
Usnesení:
B9. Rada
     1. znovu žádá MŠMT, aby urychleně předložilo návrh novely nařízení vlády 461/2002 Sb. a 462/2002 Sb., tak, aby byly v souladu se závazky ČR sladěny do konce roku 2007 s Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací;
     2. konstatuje, že náměstek doc. Lužný se zavázal, že MŠMT novelizuje obě nařízení vlády podle bodu 1. tak, aby vstoupila v platnost od počátku roku 2008.
 
B10) Novela nařízení vlády 267/2002 Sb. o informačním systému výzkumu a vývoje
Usnesení:
B10. Rada
     1. schvaluje navržený postup řešení;
     2. ukládá sekretariátu Rady projednat s MŠMT případné změny a úpravy popisů předávaných údajů do IS VaV s ohledem na evidenci mezinárodních projektů v IS VaV tak, aby byla splněna povinnost § 12 a 31 zákona č. 130/2002 Sb. a § 2 nařízení vlády č. 267/2002 Sb.;
     3. ukládá sekretáři Rady informovat o výsledku jednání na 227. zasedání Rady.
 
B11) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací a jejich srovnání se zahraničím 2007
Usnesení:
B11. Rada
     1. schvaluje materiál Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací a jejich srovnání se zahraničím 2007, s tím, že kapitola B 1. 4. se vypouští;
     2. ukládá sekretariátu Rady zaslat materiál do meziresortního připomínkového řízení.
 
B12) Vyřazení výsledků, které nesplňují definici z Hodnocení 2007
     a) Vyřazení výsledků, které nesplňují definici z Hodnocení 2007 – informace
     b) Seznam časopisů, ve kterých uvedené články budou mít bodovou hodnotu 0
     c) Dopisy prof. Pánka, místopředsedy Akademie věd ČR ze dne 9. 10. 2007 a odpověď sekretáře Rady dr. Blažky ze dne 10. 10. 2007
Usnesení:
B12.  Rada
     1. schvaluje seznam neimpaktovaných časopisů, které nejsou „odbornými recenzovanými časopisy“ a jejichž výsledky nebudou zahrnuty do Hodnocení VaV a jeho výsledků 2007;
     2. ukládá předsednictvu, aby projednalo dne 19. října 2007 návrhy poskytovatelů zaslané do 17. října 2007 na vyřazení dalších časopisů ze seznamu uvedeného ad a);
     3. souhlasí s vyjádřením dr. Blažky, předsedy Komise pro hodnocení výsledků RVV k dopisu prof. Pánka, místopředsedy AV ČR;
     4. žádá předsedu AV ČR o písemné vysvětlení postupu prof. Pánka, místopředsedy AV ČR, které Rada považuje za hrubé porušení korektních vztahů, etických norem a principů komunikace ze strany AV ČR a o sdělení jaké konkrétní kroky pro nápravu budou učiněny.
 
B13) Financování projektů mezinárodní spolupráce ve VaV
     a) Dopis dr. Blažky nám. MŠMT ing. Komárkovi
     b) Odpověď nám. MŠMT doc. Lužného
Usnesení:
B13. Rada
     1. bere na vědomí odpověď náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy doc. Lužného;
     2. žádá MŠMT o předložení koncepce financování projektů mezinárodní spolupráce ve VaV na roky 2008 – 2015 do 31. prosince 2007.
 
B14) Program výzkumu a vývoje v kraji Vysočina
     a) Podklady k programu VaV v kraji Vysočina
     b) Návrh stanoviska Rady
Usnesení:
B14. Rada
     1. schvaluje návrh stanoviska Rady;
     2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko Rady hejtmanovi kraje Vysočina.

Sdílejte na: