Usnesení k jednotlivým bodům programu 225. zasedání Rady pro výzkum a vývoj ze dne 14. září 2007

Schválení programu
Rada schvaluje program 225. zasedání.
  1. Zápis z 224. zasedání
  2. Zápis z mimořádného zasedání Rady dne 16. července 2007
  3. Závěry z jednání předsednictva v období mezi 224. a 225. zasedáním RVV
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 224. zasedání, zápis z mimořádného zasedání Rady dne 16. července 2007 a závěry z jednání předsednictva v období mezi 224. a 225. zasedáním RVV.
 
A1) Usnesení vlády
a) ze dne 18. června 2007 č. 680 k návrhu programu Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil České republiky
b) ze dne 11. července 2007 č. 756 k návrhu na změny právních předpisů upravujících veřejné rozpočty k zajištění větší transparentnosti při poskytování dotací a jiných transferů v zájmu omezení korupce
c) ze dne 25. července 2007 č. 849 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na 2. pol. 2007 a  o Přehledu námětů navržených výhledově pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2008
d) ze dne 22. srpna 2007 č. 942 k návrhu resortního programu na podporu průmyslového výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)
 
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády
1. ze dne 18. června 2007 č. 680 k návrhu programu Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil České republiky;
2. ze dne 11. července 2007 č. 756 k návrhu na změny právních předpisů upravujících veřejné rozpočty k zajištění větší transparentnosti při poskytování dotací a jiných transferů v zájmu omezení korupce;
3. ze dne 25. července 2007 č. 849 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na 2. pol. 2007 a o Přehledu námětů navržených výhledově pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2008;
4. ze dne 22. srpna 2007 č. 942 k návrhu resortního programu na podporu průmyslového výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty).
 
A2) Zápis z OK NŽP ze dne 18. června 2007
Usnesení:
A2. Rada  bere na vědomí zápis z OK NŽP ze dne 18. června 2007.
 
A3)Zápis z jednání BK RVV
a) ze dne 12. června 2007
b) ze dne 12. července 2007
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí zápis z jednání BK RVV
1. ze dne 12. června 2007
2. ze dne 12. července 2007
 
A4) VVI - ÚJV Řež a.s., ÚJF AV ČR v.v.i. - korespondence zainteresovaných orgánů a institucí
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí korespondenci zainteresovaných orgánů k této problematice s tím, že tato otázka byla uzavřena na jednání předsednictva dne 17. srpna 2007.
 
A5) Hlavní hrozba pro znalostní ekonomiku EU – nízký podíl výzkumu a vývoje v podnicích
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí podklad Hlavní hrozba pro znalostní ekonomiku EU – nízký podíl výzkumu a vývoje v podnicích.
 
A6) Informace o stavu prací na přípravě Analýzy VaVaI 2007
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí Informaci o stavu prací na přípravě Analýzy VaVaI 2007.
 
A7) Informace o přípravě předsednictví ČR EU ve VaV
Usnesení:
A7. Rada bere na vědomíinformaci o přípravě předsednictví ČR EU ve VaV.
 
A8) Informace o přístupových jednáních ESA
Usnesení:
A8.      Rada bere na vědomí informaci o přístupových jednáních ESA.
 
A9) Zelená kniha
Usnesení:
A9. Rada bere na vědomí Zelenou knihu.
 
A10) Usnesení 92. zasedání Pléna České konference rektorů
Usnesení:
A10. Rada bere na vědomí usnesení z 92. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo dne 6. září 2007.
 
A11) Jmenování stálého hosta Rady
Usnesení:
A11. Rada bere na vědomí jmenování náměstka ministra průmyslu a obchodu ing. Tomáše Hünera stálým hostem Rady.
 
A12) Dopis vládního zmocněnce pro evropský výzkum prof. Wilhelma k ESFRI
Usnesení:
A12. Rada bere na vědomí dopis vládního zmocněnce pro evropský výzkum prof. Wilhelma k ESFRI.
 
B1) Operační program VaVpI
a) Materiály předsednictva Rady - rekapitulace k stavu přípravy OP VaVpI, Operační program VaVpI z 18. 7. 2007
b) Materiály MŠMT - Dohoda MŠMT a MPO, příkaz ministryně č. 31/2007
c) Materiály MŠMT – návrh OP VaVpI a udržitelnost výdajů z 7. 9. 2007
e) Návrh stanoviská Rady k OP VaVpI
f1) Informace pro vládu z 12. 9. 2007 – stav vyjednávání OP
f2) Zadání pro expertní tým pro synergie mezi OP VaVpI a OP PI
Usnesení:
B1. Rada
1.  konstatuje, že návrh OP VaVpI předložený MŠMT dne 7. září 2007 je v kap. 1 ("Analýza") a kap. 2 ("Strategie") obsahově přibližně shodný s jejím návrhem z 18. července 2007 a nemá k němu zásadní připomínky. Naproti tomu v klíčové kap. 3 ("Prioritní osy, oblasti podpory a indikátory") návrh obsahuje řadu zásadních chyb a nedostatků nejen z hlediska Rady, ale i z hlediska stanoviska EK z 13. července 2007 (Position Paper k OP R&DfI) i schválených dokumentů (NSRR), a proto Rada žádá jeho přepracování;
2. konstatuje, že tím, že především při přípravě kap. 3 OP VaVpI MŠMT nevyužilo jejího návrhu z 18. července 2007, nastalo další zdržení. Stejný postup při přípravě OP VaVpI se od počátku roku opakuje již poněkolikáté - nejprve dohoda o spolupráci a pak jednostranné změny a kroky MŠMT, které se ukáží jako problematické a příprava se u podstatných částí vrací na počátek. To bude mít za následek jak další opožděné vyhlášení výzev, tak odklad připravované „Reformy výzkumu a vývoje“ aj. V neposlední řadě se odklad již nyní negativně projevuje u výzkumných organizací včetně vysokých škol, které se již přes rok připravují na využití prostředků strukturálních fondů v původních termínech, aniž by se jim dostalo (stejně jako Radě) relevantních informací;
3. ukládá sekretáři Rady dr. Blažkovi, aby do pondělí 17. září 2007 s MŠMT dopracoval návrh OP VaVpI pro audit připravenosti podle připomínek Rady a paralelně, aby v expertním týmu s MŠMT, MPO a MMR do úterý 18. září 2007 za RVV připravili synergie OP VaVpI a OP PI a dále zmocňuje dr. Blažku zastávat stanovisko Rady;
4. konstatuje, že Radapro výzkum a vývoj je podle zákona tím, kdo má řídícímu orgánu (MŠMT), vládě a EK garantovat národní výdaje na OP VaVpI a na zajištění činnosti kapacit z něj vybudovaných do roku 2027 (tzv. udržitelnost výdajů OP VaVpI) v celkové výši 130 mld. Kč, tj. nárůst prostředků vyčleněných na udržitelnost o 3,6 mld. Kč/r. Návrh MŠMT ze 7. září 2007 požadující vyčlenit na tyto účely předem dvojnásobek, tj. 7,2 mld. Kč/r (cca třetinu státních výdajů ČR na VaV) by znamenal zrušení celé řady aktivit VaV v ČR a ve svých důsledcích vedl ke zrušení celé řady výzkumných organizací. Rovněž v požadavcích na státní rozpočet a na rozpočty krajů u jednotlivých priorit je pro Radu předložený návrh zcela nepřijatelný, navíc v něm chybí řešení celé řady podstatných otázek, např. provázanost OP VaVpI a NPV III. Rada žádá MŠMT, aby návrh na udržitelnost výdajů byl přepracován podle jejích připomínek a v souladu s bodem 3 promítnut do návrhu OP VaVpI do 17. září 2007;
5. upozorňuje, že začlenění skupiny 6 MŠMT (pro evropské záležitosti a mezinárodní vztahy) do skupiny 4 MŠMT (pro veřejné zakázky, reprodukci majetku, vnější vztahy a komunikaci) představuje podle jejího názoru nesystémovou koncentraci značně různorodých problematik s vysokými nároky na koordinaci a řízení. Stejně jako když v srpnu 2007 protestovala, aby skupina 3 (pro výzkum a vysoké školy) převzala část implementace OP VaVpI, i nyní se domnívá, že problematika strukturálních fondů a českého předsednictví EU aj. jsou natolik závažné úkoly MŠMT, aby byly zařazeny v samostatné skupině s jednoznačnou odpovědností na úrovni náměstka ministryně;
6. konstatuje, že v současné době není MŠMT z personálních důvodů schopno plnit funkci řídícího orgánu OP VaVpI - všichni pracovníci MŠMT, kteří se jím v letošním roce zabývali, z MŠMT buď již odešli nebo odchází. Rada se obává, že personální změny se mohou projevit při další přípravě OP VaVpI, a proto naléhavě doporučuje MŠMT, aby se urychleně snažilo získat kvalifikovanou náhradu;
7. přivítala navrženou implementaci priorit 2 a 3 OP VaVpI organizací přímo řízenou MPO – CzechInvestem, neboť tyto priority mají mít ve financování své další činnosti vysoký podíl soukromých zdrojů. Dále vyslovila politování, že o tomto návrhu Rady s ní dosud MŠMT odmítalo vést jakoukoliv diskusi;
8. bere na vědomí navrženou implementaci priority 1 OP VaVpI CzechInvestem s tím, že upozorňuje, že nelze od sebe oddělovat realizaci OP VaVpI a NPV III.;
9. upozorňuje na problémy, které by vznikly s převedením implementace za prioritu 4 OP VaVpI pod CzechInvest, neboť ten s financováním výzkumu na vysokých školách nemá zkušenosti. Rovněž by bylo problematické zajistit udržitelnost dalších výdajů na prioritu 4 financovaných MŠMT z prostředků na vysoké školy;
10. navrhuje, aby koordinace na národní úrovni (RVV) a koordinace využití evropských zdrojů (podle dohody MŠMT – MPO „Management and Coordination Commitee“) byly zajišťovány jedním orgánem, který musí dojít ke konsensu, aby Radě nebylo v rozporu se zákonem uloženo, jak vládě navrhnout využítí národních zdrojů (výdajů státního rozpočtu na VaV);
11. vítá ustavení expertního týmu (MMR-RVV-MŠMT-MPO) zřízeného jako reakce na jednání s EK dne 12. září 2007, který má do 18. září 2007 připravit podklad o synergiích OP VaVpI a OP PI a jejich koordinaci. Úloha Rady při koordinaci operačních programů je dána zákonem - musí (bez ohledu na úroveň dokumentu, ve kterém je to obsaženo - program, výzvy atd.) ex ante projednat a odsouhlasit cíle financované ze státních výdajů na výzkum a vývoj a kritéria pro jejich naplnění z hlediska rozpočtového, soulad s Rámcem a zákonem č. 130/2002 Sb. a udržitelnost výdajů na činnosti vybudovaných kapacit;
12. MŠMT, aby jako řídící orgán OP VaVpI urychleně svolalo první zasedání Monitorovacího výboru OP VaVpI, který byl ministryní D. Kuchtovou jmenován 26. června 2007 a aby mu zaslala toto stanovisko Rady;
13. s politováním konstatuje, že na jednání předsednictva Rady s ministryní D. Kuchtovou byla odmítnuta vstřícná nabídka Rady o společném dopracování OP VaVpI v termínu do 17. září 2007 tak, aby mohl být předložen v tomto termínu pro audit připravenosti;
14. konstatuje, že podklady, které MŠMT předloží dne 17. září 2007 pro audit připravenosti s ní (přes veškerou její snahu) nebyly vůbec projednány, že v této fázi prací nemůže garantovat výdaje na OP VaVpI a jeho udržitelnost ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj a že přístup MŠMT reagující na připomínky EK ze dne 13. července 2007 vede k vážnému ohrožení celého OP VaVpI a k výraznému zpoždění čerpání OP VaVpI;
15. Rada jako poradní orgán vlády upozorňuje vládu na to, že řídící orgán OP VaVpI - MŠMT podle jejího názoru nezvládá přípravu OP VaVpI a jeho dopracování podle připomínek EK ze dne 13. července 2007. Rada dále upozorňuje vládu, že výrazné zpoždění přípravy OP VaVpI bude mít velmi vážné následky u výzkumných organizací a vysokých škol, které se na přípravu čerpání prostředků ze strukturálních fondů připravují.
 
B2) Rekapitulace plnění opatření přijatých na základě předcházejících analýz výzkumu a vývoje
Usnesení:
B2. Rada
1. schvaluje předložený materiál;
2. ukládá sekretariátu Rady rozeslat ho do meziresortního připomínkového řízení;
3. žádá předsedu Rady, aby po vypořádání meziresortního připomínkového řízení tento materiál předložil vládě.
 
B3) Reforma výzkumu a vývoje v ČR – aktuální stav
Usnesení:
B3. Rada souhlasí s návrhem vyčkat s přípravou Reformy systému VaV v návaznosti na úspěšné dopracování a obhájení OP VaVpI (jeho schválení EK) a pokračovat v těch aktivitách, které s nimi nesouvisí.
 
B4) Česká hlava,
a) Návrh  kandidátů
b) Česká hlava - materiál pro schůzi vlády
Usnesení:
B4. Rada
1. schvaluje materiál „Návrh kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2007“, jako 1. kandidáta schvaluje Prof. RNDr. Antonína Holého, DrSc., Dr.h.c. mult. a jako 2. (náhradního) kandidáta Prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc.;
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat materiál do meziresortního připomínkového řízení;
3. žádá předsedu Rady, aby po vypořádání meziresortního připomínkového řízení tento materiál předložil vládě.
 
B5) Návrh Metodiky hodnocení - vypořádání meziresortního připomínkového řízení
a) Souhrnná informace o vypořádání připomínek
b) Vypořádání meziresortního připomínkového řízení
c) Upravený návrh Metodiky hodnocení VaV
Usnesení:
B5. Rada
1. schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení;
2. schvaluje návrh Metodiky hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007 ve znění materiálu 225/B5-c bez zapracování připomínky AV ČR k zahrnování výdajů na specifický výzkum na vysokých školách i pro roky 2002 až 2005, s tím, že v Hodnocení 2008 budou za specifický výzkum na VŠ zahrnuty výdaje a výsledky za roky 2003 – 2007;
3. žádá předsedu Rady a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy o podpis Metodiky hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007.
 
B6) Ustanovení Komise pro hodnocení výsledků VaV RVV - návrh
Usnesení:
B6. Rada
1. schvaluje ustanovení Komise pro hodnocení výsledků VaV RVV, jak je uvedeno v materiálu 225/B6;
2. žádá předsedu Rady, aby na základě výsledku tajných voleb Rady jmenoval předsedou Komise dr. Blažku a jednotlivými členy Komise dr. Albrechta, prof. Gaše, ing. Holla, prof. Zrzavého, prof. Haasze, ing. Janečka, ing. Marka, prof. Matějů a doc. Rába;
3. žádá členy Rady, aby zaslali návrhy kandidátů na druhé kolo voleb do Komise, na doplnění plného počtu, do 26. září 2007 sekretariátu Rady;
4. ukládá předsedovi Komise, aby se členy Komise projednal a na 226. zasedání Rady předložil návrh Statutu a Jednacího řádu Komise.
 
B7) Cena předsedy Rady pro výzkum a vývoj – návrh materiálu do vlády
a) Návrh materiálu do vlády - informace
b) Cena předsedy Rady pro výzkum a vývoj – vlastní materiál
Usnesení:
B7. Rada
1. schvaluje materiál „Cena předsedy Rady pro výzkum a vývoj“;
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat materiál do meziresortního připomínkového řízení;
3. žádá předsedu Rady, aby po vypořádání meziresortního připomínkového řízení tento materiál předložil vládě.
 
B8) Návrh na odvolání člena  Bioetické komise RVV
Usnesení:
B8. Rada žádásvého předsedu, aby odvolal člena Bioetické komise RVV Mgr. Jiřího Lukeše, Th.D., z funkce člena Bioetické komise Rady pro výzkum a vývoj.
 
B9) Návrh na odvolání a jmenování členů RVV – materiál pro schůzi vlády
Usnesení:
B9. Rada
1. bere na vědomí materiál pro schůzi vlády;
2. žádá předsedu Rady, aby tento materiál předložil na nejbližší schůzi vlády.
 
B10) Žádost MŠMT o návrh na jmenování nových členů Akreditační komise
Usnesení:
B10. Rada se seznámila s žádostí MŠMT a vyzvala všechny své členy k zaslání návrhu na jmenování nových členů Akreditační komise formou odborných životopisů do konce září 2007 na adresu bartova.milada@vlada.cz (sekretariát RVV).
 
B11) Návrh témat pro následující zasedání Rad pro VaV zemí EU
Usnesení:
B11. Rada vzala na vědomí podklad ing. Janečka a schválila navrhovaná témata pro následující zasedání Rad pro VaV zemí EU.
 
B12) Změna údajů dodávaných do IS VaV v roce 2008
a) Vypořádání meziresortního připomínkového řízení
b) Návrh úprav po meziresortním připomínkovém řízení
Usnesení:
B12. Rada
1. schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení;
2. schvaluje Změny údajů dodávaných do IS VaV v roce 2008;
3. ukládá sekretariátu zajistit do 30. září 2007 zveřejnění všech souvisejících dokumentů na www.vyzkum.cz tak, aby jednotliví poskytovatelé podpory VaV měli dostatečný prostor pro provedení vlastních SW úprav.
 
B13) Stanovisko Rady k návrhu na snižování výdajů na VaV
a) Stanovisko Rady k návrhu na snižování výdajů na VaV
b) Návrh odpovědi dr. Blažky na žádost MO o rozpočtové opatření ke snížení výdajů VaV
Usnesení:
B13. Rada schvaluje své stanovisko a ukládá sekretáři Rady rozeslat ho všem poskytovatelům.
 
B14) Kofinancování projektů RP EU a mezinárodní spolupráce ve VaV
Usnesení:
B14. Rada bere na vědomí
1. dopis sekretáře Rady MŠMT ze dne 24. 8. 2007;
2. informaci náměstka ministryně D. Lužného o stavu přípravy novely NV č.462/2002 Sb. jako prováděcího předpisu zákona č. 171/2007 Sb., která přichází do meziresortního připomínkového řízení;
3. informaci o tom, že MŠMT zahájí jednání o využití cca 420 mil. Kč na institucionální financování mezinárodní spolupráce ve VaV (které se vzhledem ke zpoždění projektu 7. RP EU nepodaří v letošním roce čerpat) zejména na zaplacení poplatků ESA předem tak, aby tyto prostředky na VaV nebyly odvedeny do příjmů státního rozpočtu;
4. Rada žádá MŠMT, aby ji do konce září písemně informovalo o stavu obou výše uvedených bodů.
 
B15) Rozpočtové opatření Ministerstva průmyslu a obchodu
a) Žádost MPO o úpravu závazných ukazatelů na podporu projektů VaV
b) Návrh odpovědi Rady
Usnesení:
B15. Rada souhlasí s provedením rozpočtového opatření MPO a schvaluje návrh odpovědi.
 

Sdílejte na: