Informace z 224. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 8. června 2007

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.
 
 
Zajištění činnosti Rady
Rada vyslovila vážné znepokojení nad tím, že řadu měsíců se MŠMT a ÚV ČR nedokázaly shodnout na předložení materiálu o zajištění činnosti Rady vládě a požádala předsedu Rady, premiéra ing. M. Topolánka a vládu, aby na schůzi vlády dne 11. června 2007 rozhodli o její činnosti.
 
Principy reformy systému výzkumu a vývoje v ČR
Projednávání tohoto bodu bylo přesunuto na mimořádné červnové zasedání Rady.
 
Rekapitulace plnění opatření přijatých na základě předcházejících analýz VaV
Vláda usnesením ze dne 30. listopadu 2006 č. 1353 schválila „Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2006“ a v bodě II usnesení uložila předložit vládě do 30. června 2007 souhrnnou rekapitulaci plnění opatření přijatých na základě předcházejících analýz a návrh opatření nových.
Rada vzala na vědomí předložený materiál, který byl vytvořen na základě informací a údajů od jednotlivých resortů a uložila předsednictvu a sekretariátu Rady materiál přepracovat a dát do souladu se zadáním a s principy zajištění cílů reformy VaV. Tento materiál bude znovu předložen na 225. zasedání Rady v září 2007. Rada z těchto důvodů požádala I. místopředsedkyni Rady dr. Kopicovou o zaslání dopisu předsedovi vlády s žádostí o odklad termínu předložení tohoto materiálu vládě.
 
Ceny vlády za VaV
Rada uložila předsednictvu a sekretariátu Rady předložený materiál s návrhy na změny v udělování cen za výzkum a vývoj projednat se společností Caneton, s.r.o. realizátorem projektu Česká hlava.
 
Návrh Metodiky hodnocení VaV 2007
Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2007 vznikla jako výsledný konsensus pracovních skupin a odborných komisí Rady pro výzkum a vývoj a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Konečným cílem (po roce 2008) je změna systému poskytování a přidělování institucionální podpory výzkumu a vývoje v České republice. Z této skutečnosti vyplývá úkol Rady pro výzkum a vývoj navrhnout rozdělování zejména institucionálních prostředků mezi rozpočtové kapitoly na základě objektivních kritérií. Způsob využití výsledků hodnocení potom stanoví novela zákona č. 130/2002 Sb., diskuse o způsobu využití je součástí přípravy této novely.
Rada uložila sekretariátu Rady předložit návrh Metodiky hodnocení VaV 2007, upravený podle připomínek Rady, do meziresortního připomínkového řízení.
 
Struktura dat IS VaV 2008
Rada uložila sekretariátu Rady předložit návrh Změn IS VaV 2008, upravený podle připomínek Rady, do meziresortního připomínkového řízení a po jeho provedení a vypořádání znovu předložit ke schválení Radě na její 225. zasedání v září 2007.
 
Koncepce IS pro inovace – podklad k diskusi
Rada souhlasila s navrženou koncepcí informačního systému pro inovace a uložila členům Rady poslat připomínky do 30. 6. 2007. Dále uložila předsednictvu a sekretariátu Rady předložit na 226. zasedání Rady materiál zpracovaný dle koncepce připomínek a výsledků jednání s MPO a MŠMT.
 
Výroční zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro evropský výzkum
Rada vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti vládního zmocněnce pro evropský výzkum, kterou předložil stálý host Rady prof. Wilhelm.
 
Zelená kniha Evropský výzkumný prostor: nové perspektivy
Rada se seznámila s českou verzí Zelené knihy Evropský výzkumný prostor: nové perspektivy a schválila předložený návrh stanoviska.
 
Návrh stanoviska Rady k programu VaV MPO „TIP“ (dříve „TRIO“)
Rada vzala na vědomí přepracovaný program VaV MPO „TIP“, schválila stanovisko, kterým Rada doporučuje vládě materiál schválit v předloženém znění po zapracování připomínek uvedených ve stanovisku Rady a uložila sekretariátu Rady toto stanovisko zaslat MPO.
 
Stanovisko Rady k opakované žádosti k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách (VLEKB)
Rada vzala na vědomí žádost o povolení k VLEKB od Masarykovy univerzity Brno. Vzhledem k tomu, že jednání Bioetické komise RVV proběhne dne 12. června 2007 (po zasedání Rady) byl vypracován postup schválení stanoviska Rady k této žádosti, který je nutný, aby byla dodržena zákonná lhůta 8 týdnů ode dne doručení žádosti o toto stanovisko, kdy je Rada povinna zaslat odborné stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
 
Souhrnná zpráva ze zasedání Rad pro VaV (Berlín, ve dnech 9. – 11. 5.07)
Rada vzala na vědomí Souhrnnou zprávu ze zasedání Rad pro výzkum a vývoj EU, kterého se zúčastnil zástupce Rady ing. Janeček.
 
Priority českého předsednictví EU – materiál k diskusi
Rada se zabývala aktuálním rozpracováním prioritních témat předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009 (Priority ve výzkumu a vývoji, Priority ve vzdělávání a Priority pro konkurenceschopnost) a požádala členy a stálé hosty Rady, aby k materiálům zaslali své návrhy a připomínky, které předsednictvo Rady projedná a zašle MŠMT.
 
Návrh na odložení novely zákona č. 130/2002 Sb.
Rada schválila návrh dopisu 1. místopředsedkyně Rady dr. Kopicové předsedovi vlády s žádostí o odklad novely zákona č. 130/2002 Sb. do konce roku 2007, vzhledem k tomu, že se chystá rozsáhlá reforma systému výzkumu a vývoje v České republice a je vhodné vyčkat a poté do věcného záměru zapracovat výsledky této reformy.

Sdílejte na: