Usnesení k jednotlivým bodům programu 224. zasedání Rady pro výzkum a vývoj ze dne 8. června 2007

 

Schválení programu
Rada schvaluje program 224. zasedání.
 
1. Zápis z 223. zasedání
Návrh usnesení:
Rada schvaluje zápis z 223. zasedání.
 
A1) Usnesení vlády
     a) ze dne 23. května 2007 č. 564 k návrhu státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2008 s výhledem na léta 2009 a 2010
     b) ze dne 23. května 2007 č. 539 k Souhrnnému vyhodnocení výsledků programů VaV ukončených v roce 2005
Usnesení:
A1.  Rada bere na vědomí usnesení vlády
     a) ze dne 23. května 2007 č. 564 k Návrhu státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2008 s výhledem na léta 2009 a 2010;
     b) ze dne 23. května 2007 č. 539 k Souhrnnému vyhodnocení výsledků programů VaV ukončených v roce 2005.
 
A2) Termíny zasedání předsednictva Rady na rok 2008
Usnesení:
A2. Rada  bere na vědomí termíny zasedání předsednictva Rady na rok 2008.
 
A3) Analýza VaV 2007 – stav prací, harmonogram na 2. pololetí 2007
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí Analýzu VaV 2007 – stav prací, harmonogram na 2. pololetí 2007.
 
A4) Vstup ČR do mezivládní organizace ESO (Evropská jižní observatoř)
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí informaci o vstupu ČR do mezivládní organizace ESO (Evropská jižní observatoř).
 
A5) Zápis z MPS (16. 5. 07)
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí Zápis z MPS ze dne 16. 5. 2007.
 
A6) Zápis z OK SHV (17. 5. 07)
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí Zápis z OK SHV ze dne 17. 5. 2007.
 
A7) Zápis z PS Analýzy VaV (31. 5. 07)
Usnesení:
A7. Rada bere na vědomí Zápis z PS Analýzy VaV ze dne 31. 5. 2007.
 
A8) Zápis z 2. jednání pracovní skupiny pro rekapitulaci opatření uložených v návaznosti na analýzy VaVaI (4. 6. 07)
Usnesení:
A8. Rada bere na vědomíZápis z 2. jednání pracovní skupiny pro rekapitulaci opatření uložených v návaznosti na analýzy VaVaI ze dne 4. 6. 2007.
 
A9) Rozesílání podkladů pro informaci členů Rady (body A)
Usnesení:
A9. Rada bere na vědomí rozesílání podkladů pro informaci členů Rady (body A).
 
A10) Evropské fórum vědy a techniky Praha (17. 5. 2007)
Usnesení:
A10. Rada bere na vědomí informaci o konání Evropského fóra vědy a techniky.
 
A11) Návrh předsedy Rady na člena Monitorovacího výboru OP VaVpI
Usnesení:
A11. Rada bere na vědomí návrh předsedy Rady na člena Monitorovacího výboru OP VaVpI.
 
A12)  VVI - ÚJV Řež a.s., ÚJF AV ČR v.v.i.
     a) Korespondence zainteresovaných orgánů a institucí
     b) Informace o účelném využívání majetku vloženého zřizovatelem AV ČR do VVI
Usnesení:
A12. Rada bere na vědomí korespondenci zainteresovaných orgánů a institucí a informaci o účelném využívání majetku vloženého zřizovatelem AV ČR do VVI.
 
B0) Zajištění činnosti Rady
Usnesení:
B0.  Rada
     a) bere na vědomí informaci o zajištění činnosti Rady;
     b) vyslovuje vážné znepokojení nad tím, že řadu měsíců se MŠMT a ÚV ČR nedokázaly shodnout na předložení materiálu o zajištění činnosti Rady vládě;
     c) naléhavě žádá svého předsedu, premiéra ing. M. Topolánka a vládu, aby na schůzi vlády dne 11. 6. 2007 rozhodli o zajištění její činnosti.
 
B1) Principy reformy systému výzkumu a vývoje v ČR
     a) Projev předsedy vlády – Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice
     b) Principy reformy systému výzkumu a vývoje v ČR
     c) Vypořádání vnitřního připomínkového řízení k Principům reformy
Projednávání bodů B1-b a B1-c bylo přeloženo na mimořádné zasedání Rady, dne 22. června 2007.
Usnesení:
B1.  Rada
     a) bere na vědomí prezentaci předsedy vlády na Evropském foru vědy a techniky „Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice“.
 
B2) Rekapitulace plnění opatření přijatých na základě předcházejících analýz výzkumu a vývoje
Usnesení:
B2.  Rada
     a) bere na vědomí materiál, který byl vytvořen na základě informací a údajů od jednotlivých resortů a konstatuje, že uvedené údaje jsou často zavádějící a nepřesné;
     b) ukládá předsednictvu a sekretariátu Rady materiál přepracovat a dát do souladu se zadáním a s principy zajištění cílů reformy VaV, část III materiálu zpracovat jako jasný souhrn plnění úkolů a podrobnosti uvést v přílohách a materiál opět předložit na 225. zasedání RVV;
     c) žádá I. místopředsedkyni Rady dr. Kopicovou o zaslání dopisu předsedovi vlády s žádostí o odklad termínu předložení tohoto materiálu vládě.
 
B3) Ceny vlády za VaV
Usnesení:
B3. Rada
     a) bere na vědomí materiál Ceny vlády za výzkum a vývoj;
     b) ukládá předsednictvu a sekretariátu Rady projednat materiál se společností Caneton, s.r.o. realizátorem projektu Česká hlava;
     c) ukládá předsednictvu a sekretariátu Rady předložit materiál pro schůzi vlády na 225. zasedání Rady.
 
B4) Stanovisko Rady k návrhům na jmenování stálého hosta Rady
     a) Návrh MŽP
     b) Návrh MZ
     c) Návrh MD
     d) Návrh MZe
     e) Návrh stanoviska Rady k návrhům na jmenování stálých hostů Rady
Usnesení:
B4. Rada
     a) bere na vědomí návrhy jednotlivých ministerstev na jmenování stálých hostů Rady;
     b) schvaluje návrh stanoviska Rady;
     c) doporučuje předsedovi Rady a ukládá sekretariátu Rady, aby na žádosti odpověděli dle stanoviska Rady.
 
B5) Rekapitulace činnosti Rady za první pololetí 2007
Usnesení:
B5. Rada
     a) schvaluje Rekapitulaci činnosti Rady za první pololetí 2007;
     b) ukládá sekretariátu Rady materiál zveřejnit na www.vyzkum.cz.
   
B6) Návrh Metodiky hodnocení VaV 2007
     a) Hodnocení VaV – ukončené projekty a ukončené i řešené výzkumné záměry
     b)  Návrh Metodiky hodnocení VaV 2007
     c) Memorandum MPS
     d) Návrh předsednictva Rady na změnu bodového hodnocení výsledků
     e) Souhrnná rekapitulace vnitřního připomínkového řízení Rady
     f) Návrh prof. Matějů na zvýšení váhy impaktovaných časopisů
Usnesení:
B6.  Rada
     a) ukládá sekretariátu Rady předložit návrh Metodiky hodnocení VaV 2007, upravený podle vypořádání vnitřních připomínek Rady a s bodovým hodnocením podle var. 2, ve znění bodu B6-f-u, do meziresortního připomínkového řízení s termínem pro doručení připomínek do 30. 6. 2007;
     b) ukládá sekretariátu předložit návrh Metodiky hodnocení VaV 2007 po provedení a vypořádání meziresortního připomínkového řízení ke schválení Radě na její 225. zasedání;
     c) ukládá svému sekretariátu a předsednictvu, aby pro Metodiku hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků 2008 zajistilo ve spolupráci s MŠMT výrazné zpevnění kritérií pro zařazení výsledků do skupin Jneimp (článek v recenzovaném časopise), B (odborná kniha), C (kapitola v knize).
 
B7) Struktura dat IS VaV 2008
     a)  Změna údajů dodávaných do IS VaV v roce 2008
     b) Definice druhů výsledků VaV
Usnesení:
B7. Rada
     a) ukládá sekretariátu Rady předložit návrh Změn IS VaV 2008, upravený podle vypořádání vnitřních připomínek Rady, do meziresortního připomínkového řízení s termínem pro doručení připomínek do 30. 6. 2007;
     b) ukládá sekretariátu předložit návrh Změn IS VaV 2008 po provedení a vypořádání meziresortního připomínkového řízení ke schválení Radě na její 225. zasedání.
 
B8) Koncepce IS pro inovace – podklad k diskusi
Usnesení:
B8. Rada
     a) souhlasí s navrženou koncepcí informačního systému o inovacích;
     b) ukládá členům Rady poslat připomínky do 30. 6. 2007;
     c) ukládá předsednictvu a sekretariátu Rady předložit na 226. zasedání Rady materiál zpracovaný dle koncepce připomínek a výsledků jednání s MPO a MŠMT.
 
B9) Výroční zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro evropský výzkum
Usnesení:
B9. Rada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti vládního zmocněnce pro evropský výzkum.
 
B10) Zelená kniha Evropský výzkumný prostor: nové perspektivy
     a) Zelená kniha – česká verze
     b) Návrh stanoviska Rady k zelené knize
Usnesení:
B10. Rada
     a) bere na vědomí českou verzi Zelené knihy Evropský výzkumný prostor: nové perspektivy;
     b) děkuje svým členům a stálým hostům za podněty a doporučuje, aby svá stanoviska k zelené knize vzhledem k časovému harmonogramu zasedání Rady individuálně dopracovali a předložili je přímo Evropské komisi;
     c) vyzývá členy Rady, aby se zúčastnili diskuse organizované MŠMT, odborem mezinárodní spolupráce ve VaV.
 
B11) Návrh stanoviska Rady k programu VaV MPO „TIP“ (dříve „TRIO“)
     a) Program VaV MPO „TIP“
     b) Návrh stanoviska Rady
Usnesení:
B11. Rada
     a) bere na vědomí program VaV MPO „TIP“;
     b) schvaluje stanovisko Rady;
     c) ukládá sekretariátu Rady toto stanovisko zaslat MPO.
 
B12)  Stanovisko Rady k opakované žádosti o VLEKB
     a) Žádost o povolení k VLEKB od žadatele Masarykova univerzita Brno*
     b) Postup schválení stanoviska Rady k žádosti
Usnesení:
B12. Rada
     a) bere na vědomí žádost o povolení k VLEKB od žadatele Masarykova univerzita Brno;
     b) souhlasí s postupem schválení stanoviska Rady k žádosti;
     c) ukládá sekretariátu Rady stanovisko Rady po odsouhlasení předsednictvem Rady zaslat na MŠMT.
 
B13) Pověření předsednictva Rady vyřizováním neodkladných záležitostí mezi 224. a 225. zasedáním Rady
Usnesení:
B13.  Rada pověřuje předsednictvo, aby v době mezi 224. a 225. zasedáním vyřizovalo všechny neodkladné záležitosti Rady.
 
B14) Harmonogram přípravy zasedání Rady v 2. polovině roku 2007, termíny zasedání Rady v roce 2008
Usnesení:
B14. Rada
     a) bere na vědomí harmonogram zasedání Rady ve 2. polovině roku 2007;
     b) schvaluje termíny zasedání Rady v roce 2008.
 
B15)  Souhrnná zpráva ze zasedání Rad pro VaV (Berlín, ve dnech 9. – 11. 5.07)
     a) Souhrnná zpráva ze zasedání Rad pro VaV
     b) Cestovní zpráva
Usnesení:
B15. Rada
     a) bere na vědomí Souhrnnou zprávu ze zasedání Rad pro výzkum a vývoj;
     b) ukládá zpravodajovi Rady Ing. M. Janečkovi, CSc. předložit na 225. zasedání Rady seznam specifických témat, která budou navržena na podzimním setkání zástupců sekretariátů rad při projednávání organizace následujícího zasedání Rad pro výzkum a vývoj.
 
B16)  Priority českého předsednictví EU – materiál k diskusi
     a) Priority ve VaV
     b) Priority ve vzdělávání
     c) Priority pro konkurenceschopnost
Usnesení:
B16. Rada
     a) ukládá svým členům a žádá stálé hosty Rady, aby k materiálům zaslali své návrhy a připomínky sekretariátu Rady do 14. 6. 2007;
     b) ukládá předsednictvu Rady tyto návrhy a připomínky projednat a zaslat MŠMT.
 
B17) Návrh na odložení novely zákona č. 130/2002 Sb.
Usnesení:
B17. Rada schvaluje návrh dopisu I. místopředsedkyně Rady dr. Kopicové s žádostí o odklad novely zákona č. 130/2002 Sb.
 
B18) Rozpočtové opatření Ministerstva kultury
     a) Žádost o rozpočtové opatření MK
     b) Návrh odpovědi Rady
Usnesení:
B18. Rada
     a) bere na vědomí žádost o rozpočtové opatření MK;
     b) schvaluje návrh odpovědi Rady k žádosti o rozpočtové opatření MK;
     c) ukládá sekretariátu Rady zaslat odpověď nám. ministra kultury.

Sdílejte na: