Informace z 223. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 11. května 2007

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.
 

A - Body určené pouze pro informaci, které Rada vzala na vědomí

 
Usnesení vlády ze dne 2. května 2007 č. 488 o odvolání a jmenování člena Rady pro výzkum a vývoj, kterým byl odvolán z funkce člena Rady ministr průmyslu a obchodu ing. Martin Říman a novým členem Rady jmenován Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.
 
Informace o postupu prací na souhrnné rekapitulaci plnění opatření přijatých na základě předcházejících analýz a návrhu opatření nových
 
IS VaV – údaje o spoluřešitelích
 
Frascati manuál - doplňky
 
Evropské fórum „Věda a budoucnost Evropy“
 
Novela zákona č. 130/2002 Sb. – záznam z projednávání v PS ČR
 
Fakta a čísla o Evropském výzkumném prostoru, shrnutí Evropské komise
 
Sdělení Evropské komise
a) Zlepšení transferu znalostí
b) Nepovinné směry pro univerzity
 
Zápis z jednání MPS pro přípravu Metodiky hodnocení VaV 2007
 
Odpověď na žádost MŽP (dotaz k VVI)
a) Žádost MŽP
b) Odpověď na žádost MŽP
 
Informace ze zasedání Rady pro konkurenceschopnost (Würzburg, 26. – 27. 4. 2007) – anglická verze + Cestovní zpráva ing. Jana Marka (MŠMT)
 
Údaje o částkách uplatněných odčitatelných položek na VaV
 
Program MPO VaV „TRIO“ – odpověď dr. Blažky řediteli dr. Nouzovi
 
Žádost o odklad předložení roční informace o činnosti vládního zmocněnce pro evropský výzkum
 
 

B - Body, které byly určené k projednání

 
Zajištění činnosti Rady
Rada byla seznámena s ústní informací 1. místopředsedkyně Rady dr. Kopicové o výsledcích jednání u předsedy vlády dne 30. dubna 2007, kterého se zúčastnili vedoucí Úřadu vlády Bc. Novák, za MŠMT v zastoupení ministryně vrchní ředitel Mgr. Roupec a za RVV dr. Blažka.
 
Výsledky jednání vlády dne 2. května 2007 o návrhu SR VaV
Vláda dne 2. května 2007 přerušila projednávání návrhu rozpočtu na výzkum a vývoj vzhledem k protestu MZ, MMR a MV, s tím, že materiál bude znovu projednán na schůzi vlády dne 16. května 2007. Rada vzala na vědomí výsledek jednání vlády dne 2. května 2007 o návrhu SR VaV, souhlasila s návrhem odůvodnění výdajů v rozpočtových kapitolách MZ, MMR a MV, schválila „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj na rok 2008 s výhledem na léta 2009 a 2010“, který bude předložen na schůzi vlády a požádala předsedu Rady, aby tento materiál předložil na schůzi vlády dne 16. května 2007.
 
Cíle reformy systému VaV
Výzkum a vývoj v ČR se řadu let potýká s řadou problémů. Ty jsou sice opakovaně konstatovány, jsou analyzovány jejich příčiny, přijaty strategie a koncepce k jejich řešení - ty se ale neplní a stav se průběžně zhoršuje. Stejně jako v jiných oblastech veřejné správy je i ve výzkumu a vývoji nutná reforma s  provázanými sedmi hlavními cíli:
     1 - Výrazně snížit počet 22 rozpočtových kapitol VaV ČR, zjednodušit administrativu
     2 - Zjednodušit podporu VaV - instituce podporovat podle výsledků, týmy projektově
     3 - Zajistit excelenci ve výzkumu, její zvýhodnění a její vazbu na využití výsledků pro inovace
     4 - Podmínit programovou podporu VaV spoluprací veřejného výzkumu s uživateli výsledků VaV, založenou na podílovém financování z veřejných a soukromých zdrojů
     5 - Změnit strnulost organizační struktury veřejného výzkumu
     6 - Zajistit lidi pro výzkum, jeho personální zdroje
     7 - Intenzivně zapojit ČR do VaV v EU a další mezinárodní spolupráce
Rada schválila „Cíle reformy systému VaV“ a uložila předsednictvu a sekretáři Rady předložit na 224. zasedání Rady (8. června 2007) první návrh na zajištění cílů reformy organizačními, finančními a legislativními opatřeními.
 
Souhrnné vyhodnocení výsledků programů VaV ukončených v roce 2005 – výsledky meziresortního připomínkového řízení (termín 4. května 2007)
Rada schválila výsledky meziresortního připomínkového řízení a požádala svého předsedu o předložení materiálu vládě.
 
Žádost o rozpočtové opatření MŠMT a MŽP
Rada schválila návrh odpovědi RVV k žádostem o rozpočtová opatření MŠMT a MŽP a uložila sekretariátu Rady zaslat odpověď nám. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a nám. ministra životního prostředí.
 
Výroční zpráva RVV za rok 2006
Rada schválila „Výroční zprávu Rady pro výzkum a vývoj za rok 2006“, která byla vypracována podle závazné osnovy a požádala svého předsedu o předložení materiálu vládě pro informaci.
 
Zelená kniha Evropské komise – Informace a vlastní materiál „Green Paper – The European Research Area: New Perspectives“
Evropská komise počátkem dubna 2007 zveřejnila zelenou knihu „Evropský výzkumný prostor: nové perspektivy“. Jejím cílem je vyhodnotit první tříleté období (2005–2007) realizace obnovené Lisabonské strategie a stanovit priority a iniciativy pro závěrečné tříleté období realizace (2008–2010). Zelená kniha stručně charakterizuje dosavadní rozvoj Evropského výzkumného prostoru (ERA) a soustřeďuje se na hlavní aspekty či potřeby dalšího rozvoje.
Rada vzala na vědomí informaci o „Zelené knize EK“ a požádala členy Rady, stálé hosty a předsedy OK RVV o zaslání podkladů k diskusi k tomuto tématu do konce května 2007.
 
Předčasné výsledky v IS VaV
V souvislosti s přípravou na Hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007 byly zjištěny případy, kdy rok uplatnění výsledku předchází roku zahájení řešení projektu nebo výzkumného záměru (výsledek tedy vznikl dříve, než bylo zahájeno řešení příslušného projektu nebo výzkumného záměru, u kterých je výsledek vykázán).
U celkem 260 projektů a výzkumných záměrů je vykázáno 1027 tzv. předčasných výsledků. Je navrhováno, aby v rámci Hodnocení 2007 nebyly předčasné výsledky (ve vazbě na příslušné projekty a výzkumné záměry) do hodnocení zahrnuty. Příslušní předkladatelé předčasných výsledků budou vyzváni k neprodlené opravě chybných dat v termínu do 30. června 2007.
 
Návrh rozdělení úkolů RVV mezi místopředsedy a stálé zpravodaje Rady
Rada schválila návrh rozdělení úkolů RVV mezi nově zvolené místopředsedy a stálé zpravodaje Rady.

Sdílejte na: