Usnesení k jednotlivým bodům programu 223. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 11. května 2007

 

Schválení programu
Rada schvaluje program 223. zasedání.
 
1. Zápis z 222. zasedání
2. Zápis z mimořádného zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 222. zasedání a zápis z mimořádného zasedání.
 
A1) Usnesení vlády
a) ze dne 2. května 2007 č. 488 o odvolání a jmenování člena Rady pro výzkum a vývoj
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády
     a) ze dne 2. května 2007 č. 488 o odvolání a jmenování člena Rady pro výzkum a vývoj.
 
A2) Informace o postupu prací na souhrnné rekapitulaci plnění opatření přijatých na základě předcházejících analýz a návrhu opatření nových
Usnesení:
A2. Rada  bere na vědomí Informaci o postupu prací na souhrnné rekapitulaci plnění opatření přijatých na základě předcházejících analýz a návrhu opatření nových.
 
A3) IS VaV – údaje o spoluřešitelích
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí údaje o spoluřešitelích IS VaV, s tím, že GA ČR a AV ČR tyto údaje předloží do 30. srpna 2007.
 
A4) Frascati manuál - doplňky
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí doplňky k Frascati manuálu.
 
A5) Evropské fórum „Věda a budoucnost Evropy“
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí informaci z Evropského fóra „Věda a budoucnost Evropy“.
 
A6) Novela zákona č. 130/2002 Sb. – záznam z projednávání v PS ČR
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí záznam z projednávání Novely zákona č. 130/2002 Sb. – v PS ČR.
 
A7) Fakta a čísla o Evropském výzkumném prostoru, shrnutí Evropské komise
Usnesení:
A7. Rada bere na vědomí „Fakta a čísla o Evropském výzkumném prostoru, shrnutí Evropské komise“.
 
A8) Sdělení Evropské komise
     a) Zlepšení transferu znalostí
     b) Nepovinné směry pro univerzity
Usnesení:
A8. Rada bere na vědomí sdělení EK.
 
A9) Zápis z jednání MPS pro přípravu Metodiky hodnocení VaV 2007
Usnesení:
A9. Rada bere na vědomíZápis z jednání MPS pro přípravu Metodiky hodnocení VaV 2007.
 
A10) Odpověď na žádost MŽP (dotaz k VVI)
     a) Žádost MŽP
     b) Odpověď na žádost MŽP
Usnesení:
A10. Rada bere na vědomí
     a) žádost MŽP;
     b) odpověď na žádost MŽP.
 
A11) Informace ze zasedání Rady pro konkurenceschopnost (Würzburg, 26. – 27. 4. 2007) – anglická verze + Cestovní zpráva ing. Jana Marka (MŠMT)
Usnesení:
A11. Rada bere na vědomí Informaci ze zasedání Rady pro konkurenceschopnost (Würzburg, 26. – 27. 4. 2007) a Cestovní zprávu ing. Jana Marka.
 
A12) Údaje o částkách uplatněných odčitatelných položek na VaV
Usnesení:
A12. Rada bere na vědomí Údaje o částkách uplatněných odčitatelných položek na VaV.
 
A13) Program MPO VaV „TRIO“ – odpověď dr. Blažky řediteli dr. Nouzovi
Usnesení:
A13. Rada bere na vědomí Program MPO VaV „TRIO“ – odpověď dr. Blažky řediteli dr. Nouzovi.
 
A14) Žádost o odklad předložení roční informace o činnosti vládního zmocněnce pro evropský výzkum
Usnesení:
A14. Rada bere na vědomí „Žádost o odklad předložení roční informace o činnosti vládního zmocněnce pro evropský výzkum“.
 
B0) Zajištění činnosti Rady
Usnesení:
B0. Rada bere na vědomí ústní informaci 1. místopředsedkyně Rady dr. Kopicové o výsledcích jednání u předsedy vlády dne 30. dubna 2007, kterého se zúčastnili vedoucí Úřadu vlády Bc. Novák, za MŠMT v zastoupení ministryně vrchní ředitel Mgr. Roupec a za RVV dr. Blažka.
 
B1) Výsledky jednání vlády dne 2. května 2007 o návrhu SR VaV
Usnesení:
B1. Rada
     a) bere na vědomí výsledek jednání vlády dne 2. května 2007 o návrhu SR VaV;
     b) souhlasí s návrhem odůvodnění výdajů v rozpočtových kapitolách MZ, MMR a MV;
     c) schvaluje „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj na rok 2008 s výhledem na léta 2009 a 2010“, který bude předložen na schůzi vlády dne 16. května 2007;
     d) žádá předsedu Rady, aby „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj na rok 2008 s výhledem na léta 2009 a 2010“ předložil na schůzi vlády dne 16. května 2007.
 
B2) Cíle reformy systému VaV
Usnesení:
B2. Rada
     a) schvaluje „Cíle reformy systému VaV“;
     b) ukládá předsednictvu a sekretáři Rady předložit na 224. zasedání Rady (8. června 2007) první návrh na zajištění cílů reformy organizačními, finančními a legislativními opatřeními.
 
B3) Souhrnné vyhodnocení výsledků programů VaV ukončených v roce 2005 – výsledky meziresortního připomínkového řízení (termín 4. května 2007)
Usnesení:
B3. Rada
     a) schvaluje výsledky meziresortního připomínkového řízení;
     b) žádá svého předsedu o předložení materiálu vládě.
 
B4) Žádost o rozpočtové opatření
     a) MŠMT
     b) MŽP
Usnesení:
B4. Rada
     a) schvaluje návrh odpovědi RVV k žádostem o rozpočtová opatření MŠMT a MŽP;
     b) ukládá sekretariátu Rady zaslat odpověď nám. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a nám. ministra životního prostředí
 
B5)  Výroční zpráva RVV za rok 2006
Usnesení:
B5. Rada
     a) schvaluje „Výroční zprávu Rady pro výzkum a vývoj za rok 2006“, která byla vypracována podle závazné osnovy;
     b) žádá svého předsedu o předložení materiálu vládě pro informaci.
 
B6) Zelená kniha Evropské komise
     a) Informace
     b) Green Paper – The European Research Area: New Perspectives
Usnesení:
B6. Rada
     a) bere na vědomí informaci o „Zelené knize EK“;
     b) žádá členy Rady, stálé hosty a předsedy OK RVV o zaslání podkladů k diskusi k tomuto tématu do konce května 2007.
 
B7)  Předčasné výsledky v IS VaV
Usnesení:
B7. Rada ukládá sekretariátu Rady, aby vyzval příslušné předkladatele předčasných výsledků (poskytovatele) k neprodlené opravě chybných dat v termínu do 30. června 2007, a o výsledku informoval Radu na 225. zasedání (14. září 2007).
 
B8)  Návrh rozdělení úkolů RVV mezi místopředsedy a stálé zpravodaje Rady
Usnesení:
B8. Rada schvaluje Návrh rozdělení úkolů RVV mezi místopředsedy a stálé zpravodaje Rady.

Sdílejte na: