Usnesení k jednotlivým bodům programu 220. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, konaném dne 9. února 2007

 
Schválení programu
Rada schvaluje program 220. zasedání.
 
1. Zápis z 218. zasedání
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 218. zasedání.
 
A1)Usnesení vlády
a)                 ze dne 20. prosince 2006 č. 1471 o jmenování člena RVV
b)                 ze dne 17. ledna 2007 č. 50 k návrhu programů souvisejících s využitím strukturálních fondů EU v letech 2007 – 2013 prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace
Usnesení.:
A1.                  Rada bere na vědomí usnesení vlády
1.                 ze dne 20. prosince 2006 č. 1471 o jmenování člena RVV;
2.                 ze dne 17. ledna 2007 č. 50 k návrhu programů souvisejících s využitím strukturálních fondů EU v letech 2007 – 2013 prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace.
 
A2)Souhrnná zpráva výzkumného záměru MO „Zdravotnické zabezpečení Vojsk“
Usnesení:
A2.      Rada  bere na vědomí souhrnnou zprávu MO „Zdravotnické zabezpečení vojsk“.
 
A3)            Zpráva za rok 2006 ČR - Mobilita a rozvoj kariéry výzkumných pracovníků
a)                  Informace
b)                  Zpráva ČR na rok 2006 – kompletní materiál
Usnesení:
A3.      Rada bere na vědomí „Zprávu za rok 2006 ČR EU - Mobilita a rozvoj kariéry výzkumných pracovníků“.
 
A4)            Rámec společenství pro státní podporu VaVaI – česká verze
Usnesení:
A4.      Rada bere na vědomí Rámec společenství pro státní podporu VaVaI – českou verzi.
 
A5)            Harmonogram jednání RVV se správci rozpočtových kapitol
Usnesení:
A5.      Rada
1.                  bere na vědomí informaci k Harmonogramu jednání RVV se správci rozpočtových kapitol;
2.                  žádá ostatní členy RVV, aby svou účast na projednávání oznámili sekretariátu RVV do 16. února 2007.
 
A6)            Hodnocení VaV a jeho výsledků 2006
a)                 Závěrečná zpráva k Hodnocení VaV 2006
b)                 Vypořádání připomínek resortů
c)                 Vypořádání připomínek vnitřního připomínkového řízení
Usnesení:
A6.      Rada bere na vědomí materiály k hodnocení VaV a jeho výsledků 2006.
 
A7)            Změna stálého hosta Rady pro výzkum a vývoj
Usnesení:
A7.      Rada bere na vědomí informaci o změně stálého hosta Rady pro výzkum a vývoj.
 
A8)            Závěry Rady pro konkurenceschopnost (Brusel, 4. prosince 2006)
Usnesení:
A8.      Rada bere na vědomí Závěry Rady pro konkurenceschopnost (Brusel, 4. prosince 2006).
 
A9)            Připomínky k Zadávací dokumentaci GA ČR
Usnesení:
A9.      Rada bere na vědomí „Připomínky k Zadávací dokumentaci GA ČR“.
 
A10)        Zástupce RVV v monitorovacích výborech OP VaVpI, OP PI a v mezirezortním koordinačním výboru
Usnesení:
A10.    Rada
1.                 bere na vědomí, že zástupcem Rady pro výzkum a vývoj v monitorovacích výborech pro Operační program Výzkum a vývoj pro inovace a Operační program Podnikání a inovace byl navržen její zpravodaj Ing. Miroslav Janeček, CSc.;
2.                 bere na vědomí, že zástupcem RVV a zároveň předsedou mezirezortního koordinačního výboru byl navržen sekretář RVV RNDr. Marek Blažka.
 
A11)        Stanovisko RVV k některým ustanovením zákona č. 341/2005 Sb. o VVI
a)                  Žádost o stanovisko zaslané Ministerstvem životního prostředí
b)                  Stanovisko RVV
Usnesení:
A11.    Rada bere na vědomí stanovisko k některým ustanovením zákona č. 341/2005 Sb., zaslané náměstkyni ministra životního prostředí.
 
A12)        Německé předsednictví v Radě EU a oblast výzkumu
Usnesení:
A12.    Rada bere na vědomí informaci o německém předsednictví v Radě EU.
 
A13)        Programy Operačního programu Podnikání a inovace
a)                 Informace
b)                 Programy Operačního programu Podnikání a inovace – materiál do vlády
Usnesení:
A13.    Rada
1.                 bere na vědomí projednání programů Operačního programu Podnikání a inovace ve vládě dne 17. ledna 2007;
2.                 žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu o založení mezirezortního koordinačního výboru k OP PIa OP VaVpI, na jehož složení se oba orgány dohodnou s Radou pro výzkum a vývoj.
 
A14)        Zápis z jednání MPS pro přípravu Metodiky hodnocení VaV a jeho výsledků v roce 2007
Usnesení:
A14.    Rada vzala na vědomí Zápis z jednání MPS pro přípravu Metodiky hodnocení VaV a jeho výsledků v roce 2007.
 
 
A15)        Cena Inovace roku 2007
Usnesení:
A15.    Rada bere na vědomí materiál „Cena Inovace roku 2007“.
 
 
B1)            Systém práce s experty EU
a)                 Systém práce s experty EU – podklad k diskusi
b)                 Informace o orgánech mezinárodní spolupráce ve VaV
c)                 Návrh Statutu člena programového výboru
Usnesení:
B1.       Rada
1.                 bere na vědomí materiál "Systém práce s experty EU - podklad k diskusi“;
2.                 ukládá členům Rady zaslat do 16. února 2007 své připomínky sekretariátu Rady;
3.                 ukládá sekretariátu Rady zaslat připomínky členů Rady MŠMT;
4.                 určuje zpravodajem k tomuto materiálu ing. Miroslava Janečka, CSc. ;
5.                 žádá MŠMT o předložení druhé verze návrhu na dubnové zasedání Rady.
 
B2)            Informace o návrhu na jmenování zástupce ČR do expertní prac. skupiny EIT
a)                 Nominace experta EIT
b)                 Materiál zpravodajů EIT
Usnesení:
B2.       Rada
1.                 bere na vědomí a souhlasí s navržením ing. J. Doležala, CSc. za zástupce ČR do expertní skupiny EIT;
2.                 bere na vědomí informaci o EIT a o současném stavu projednávání.
 
B3)            Úkoly RVV v roce 2007 (plán legislativních, nelegislativních a ostatních úkolů)
Usnesení:
B3.       Rada schvaluje své legislativní, nelegislativní a ostatní úkoly na rok 2007 uvedené v předloženém materiálu a schvaluje zpravodaje k těmto úkolům.
 
B4)            Změna člena PS
a)                 PS Analýzy VaV
b)                 MPS Hodnocení VaV
c)                 Návrh na jmenování člena PS Analýzy VaV
Usnesení:
B4.      Rada
1.                  schvaluje návrh na změny složení PS Analýzy VaV tak, že místo prof. Ing. Vladimíra Haasze, CSc. je jejím členem prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. a místo Ing. Miroslava Marka, CSc. je jejím členem Ing.Václav Hanke, CSc.;
2.                  schvaluje návrh na změnu složení Meziresortní pracovní skupiny pro přípravu Metodiky hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007 (dále jen „MPS“) tak, že místo prof. PhDr. Petra Matějů, Ph.D. je jejím členem Ing. Václav Hanke, CSc.
B5)            Program VaV Ministerstva obrany "Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil České republiky"
a)                 Program VaV MO
b)                 Jmenování zpravodaje programu VaV MO
c)                 Návrh stanoviska RVV
Usnesení:
B5.       Rada
1.                 jmenuje zpravodajem pro program VaV MO "Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil České republiky" prof. Přenosila;
2.                 souhlasí s návrhem stanoviska RVV;
3.                 ukládá sekretariátu Rady toto stanovisko zaslat MO.
 
B6)            Návrh výdajů SR na VaV na roky 2008 – 2010 na činnost RVV
Usnesení:
B6.       Rada
1.                  schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2008 s výhledem na léta 2009 a 2010 na činnost Rady pro výzkum a vývoj;
2.                  ukládá sekretariátu Rady zapracovat schválený návrh rozpočtu Rady do celkového návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2008 s výhledem na léta 2009 a 2010;
3.                  ukládá sekretariátu Rady dořešit v co nejkratším termínu ve spolupráci s Ministerstvem financí strukturu (položkovou část) rozpočtu v rámci MŠMT včetně samostatného (odděleného) účetnictví odboru M5-sRVV.
 
B7)            Rozpočtová opatření
a)                  Žádost o rozpočtové opatření GA ČR
a1)      Návrh odpovědi RVV
b)                  Žádost o rozpočtové opatření MŠMT
b1)       Návrh odpovědi RVV
Usnesení:
B7.      Rada
1.                 schvaluje návrh odpovědi RVV k žádostem o rozpočtová opatření GA ČR a MŠMT,
2.                 ukládá sekretariátu Rady zaslat odpověď předsedovi GA ČR a nám. ministryně MŠMT.
 
B8)            Změna Statutu OK RVV a BK RVV
Usnesení:
B8.      Rada schvaluje
1.                 změnu Statutu odborných komisí Rady pro výzkum a vývoj;
2.                 změnu Statutu Bioetické komise Rady pro výzkum a vývoj.
 
B9)            Projekt šetření profesního růstu absolventů doktorského studia
a)                 Průvodní dopis
b)                  Projekt šetření profesního růstu absolventů doktorského studia - vlastní materiál
Usnesení:
B9.       Rada souhlasí s podporou akce ČSÚ „Projekt šetření profesního růstu absolventů doktorského studia“.
 
 
B10)    Žádost o souhlas pro použití rezervního fondu GA ČR na úhradu odvodu 
Usnesení:
B10.     Rada souhlasí s převedením prostředků rezervního fondu GA ČR na úhradu předepsaného odvodu a penále.
 
B11)    Různé
a)                  Tisk publikace Hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2006
Usnesení:
B11.     Rada
1.                  souhlasí s vydáním publikace Hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2006;
2.                  ukládá sekretariátu RVV realizaci podle písm. a), tj. vydání publikace tiskem.
 
 

Sdílejte na: