Usnesení k jednotlivým bodům programu 228. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 14. prosince 2007

 
Schválení programu
Rada schvaluje program 228. zasedání.
 
1. Zápis z 227. zasedání
Usnesení:
1. Rada schvaluje zápis z 227. zasedání.
 
A1) Usnesení vlády
a) ze dne 7. listopadu 2007 č. 1259 k návrhu na navýšení příspěvku ČR do programu PESC v letech 2007 – 2009 v souvislosti se zahájením rozhovorů o přistoupení k Úmluvě o Evropské kosmické agentuře
b) ze dne 14. listopadu 2007 č. 1284 k Analýze stavu VVI v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2007
c) ze dne 14. listopadu 2007 č. 1285 o stanovení výše odměn za výkon veřejné funkce členům RVV, členům předsednictva GA ČR a členům poradních orgánů RVV
d) ze dne 21. listopadu 2007 č. 1305 k Vyhodnocení plnění Národní inovační politiky České republiky na léta 2005-2010 v roce 2007
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády
1. ze dne 7. listopadu 2007 č. 1259 k návrhu na navýšení příspěvku ČR do programu PESC v letech 2007 – 2009 v souvislosti se zahájením rozhovorů o přistoupení k Úmluvě o Evropské kosmické agentuře;
2. ze dne 14. listopadu 2007 č. 1284 k Analýze stavu VVI v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2007;
3. ze dne 14. listopadu 2007 č. 1285 o stanovení výše odměn za výkon veřejné funkce členům RVV, členům předsednictva GA ČR a členům poradních orgánů RVV;
4. ze dne 21.listopadu 2007 č. 1305 k Vyhodnocení plnění Národní inovační politiky České republiky na léta 2005-2010 v roce 2007.
 
A2) Závěrečná zpráva o vyhodnocení souboru veřejných zakázek Ministerstva obrany - OT - Národní program vývoje a obranných technologií
Usnesení:
A2. Rada bere na vědomí závěrečnou zprávu o vyhodnocení souboru veřejných zakázek MO - OT - Národní program vývoje a obranných technologií, s tím, že další postup je uveden v bodu 228/B4.
 
A3) Závěrečné zprávy o vyhodnocení programů VaV Ministerstva průmyslu a obchodu
a) FD - Projektová konsorcia
b) FF - Progres
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí závěrečné zprávy o vyhodnocení programů VaV MPO - FD - Projektová konsorcia a FF – Progres, s tím, že další postup je uveden v bodu 228/B4.
 
A4) Zápis
a) z jednání Odborné komise pro živou přírodu ze dne 14. 11. 2007
b) z jednání Odborné komise pro společenské a humanitní vědy ze dne 27. 11. 2007
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí zápisy z jednání Odborné komise pro živou přírodu ze dne 14. 11. 2007 a Odborné komise pro společenské a humanitní vědy ze dne 27. 11. 2007.
 
A5) Zápisy z jednání Komise pro hodnocení výsledků VaV
a) ze dne 24. 10. 2007
b) ze dne 21. 11. 2007
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí zápisy z jednání Komise pro hodnocení výsledků VaV ze dne 24. 10. 2007 a ze dne 21. 11. 2007.
 
A6) Informace o Konferenci „Data symposium 2007
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí informaci o Konferenci „Data symposium 2007“.
 
A7) Novela cizineckého zákona a zákona o VVI – verze pro Senát
Usnesení:
A7 Rada bere na vědomíNovelu cizineckého zákona a zákona o VVI – verzi pro Senát.
 
A8) Vyhodnocení opatření resortů k Rámci Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
Usnesení
A8. Rada bere na vědomí vyhodnocení opatření resortů k Rámci Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.
 
A9) Návrh nařízení Komise o blokových výjimkách v oblasti státní podpory
a) Informace o návrhu nařízení
b) Předloha nařízení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašující určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (blokové výjimky)
Usnesení:
A9. Rada bere na vědomí návrh nařízení Komise o blokových výjimkách v oblasti státní podpory.
 
A10) Závěrečná zpráva o vyhodnocení programů VaV Ministerstva pro místní rozvoj
a) Celkové hodnocení programu WA - Výzkum a vývoj pro potřeby státní správy
b) Celkové hodnocení programu WB - Výzkum pro potřeby regionů
Usnesení:
A10. Rada bere na vědomí závěrečnou zprávu o vyhodnocení programů VaV MMR.
 
A11) Výsledky veřejné zakázky Ministerstva dopravy
Usnesení:
A11. Rada bere na vědomí výsledky veřejné zakázky Ministerstva dopravy.
 
A12) Informace o stažení bodu B7 - Návrh „Koncepce financování projektů mezinárodní spolupráce ve VaV na roky 2008 až 2015“z programu
Usnesení.
A12. Rada bere na vědomí informaci o stažení bodu B7 - Návrh „Koncepce financování projektů mezinárodní spolupráce ve VaV na roky 2008 až 2015“ z programu.
 
A13) Zpráva z pracovní služební cesty - zasedání sekretariátů poradních orgánů pro výzkum členských států EU ve Vilniusu - 19. 11. 2007
Usnesení:
A13. Rada bere na vědomí zprávu z pracovní služební cesty - zasedání sekretariátů poradních orgánů pro výzkum členských států EU ve Vilniusu dne 19. 11. 2007.
 
A14) Prověření stížnosti na rozhodnutí předsednictva GA ČR
Usnesení:
A14. Rada bere na vědomí korespondenci o prověření stížnosti na rozhodnutí předsednictva GA ČR.
 
A15) Informace ze zasedání Rady pro konkurenceschopnost (22. – 23. 11. 2007, Brusel)
Usnesení:
A15. Rada bere na vědomí Informace ze zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve dnech 22. – 23. 11. 2007 v Bruselu.
 
B0) Příprava Reformy systému výzkumu a vývoje v ČR
a) Harmonogram přípravy Reformy
b) Závěry z jednání předsednictva Rady dne 30. 11. 2007
Usnesení:
B0. Rada
1. schvaluje Harmonogram přípravy Reformy;
2. bere na vědomí závěry z jednání předsednictva Rady dne 30. 11. 2007.
 
B1) VaV na MŠMT
a) OP VaVpI
a1) Jednání PS ERDF dne 14. 11. 2007
a2) Stanovisko předsednictva Rady k OP VaVpI z 19. 11. 2007
a3) Jednání s ministrem M. Bursíkem dne 22. 11. 2007
b) Novela nařízení vlády č. 461/2002 Sb. a č. 462/2002 Sb. a financování projektů mezinárodní spolupráce ve VaV
b1) Žádost 1. místopředsedkyně Rady dr. Kopicové na MŠMT
b2) Odpověď MŠMT
Usnesení:
B1. Rada vítá jmenování ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Ondřeje Lišku;
K bodu a)
     1. bere na vědomí předložené informace o dalším postupu přípravy OP VaVpI;
     2. souhlasí se stanoviskem předsednictva Rady z 19. 11. 2007;
     3. upozorňuje MŠMT na chronické nedostatky týkající se spolupráce MŠMT s Radou na přípravě OP VaVpI, které jsou způsobeny nedostatkem kvalifikovaných pracovníků na MŠMT, absencí ucelené představy o dalším postupu a dlouhodobě chybějícím korektním jednáním s partnery;
K bodu b)
     1. souhlasí s žádostí 1. místopředsedkyně Rady dr. Kopicové na MŠMT;
     2. bere na vědomí odpověď MŠMT.
 
B2) Výsledky 1. etapy Hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007
Usnesení:
B2. Rada
1. bere na vědomí informaci o výsledcích 1. etapy Hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007,
2. ukládá sekretáři Rady, aby na 229. zasedání Rady předložil výsledky druhé etapy Hodnocení.
 
B3) Postup přípravy „Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011“
a) Harmonogram přípravy SR 2009
b) Směrnice k přípravě SR 2009
Usnesení:
B3. Rada
1. schvaluje „Harmonogram přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011“ a ukládá sekretariátu Rady jeho zaslání poskytovatelům;
2. schvaluje Směrnici k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2009 a výhledu na léta 2010 a 2011“ a žádá 1. místopředsedkyni Rady dr. Kopicovou o její zaslání poskytovatelům.
 
B4) Harmonogram „Hodnocení programů VaV ukončených v roce 2006“
a) Harmonogram
b) Žádosti na resorty o vysvětlení nesrovnalostí v údajích
Usnesení:
B4. Rada schvaluje harmonogram „Hodnocení programů VaV ukončených v roce 2006“ a žádosti na resorty o vysvětlení nesrovnalostí v zaslaných údajích.
 
B5) Návrh programu VaV Ministerstva zemědělství „VAK“ na období 2009-2014
a) Návrh programu
b) Návrh stanoviska Rady
Usnesení:
B5. Rada
1. bere na vědomí návrh programu Ministerstva zemědělství „VAK“ na období 2009-2014;
2. schvaluje návrh stanoviska Rady.
 
B6) Návrh programu (veřejných zakázek) Ministerstva obrany na období 2008-2012
a) Návrh programu
b) Návrh stanoviska Rady
Usnesení:
B6. Rada
1. bere na vědomí návrh programu (veřejných zakázek) Ministerstva obrany na období 2008-2012;
2. schvaluje návrh stanoviska Rady.
 
B7) Ústav hematologie a krevní transfuze
a) Žádost Odborné komise pro živou přírodu
b) Stanovisko Ministerstva zdravotnictví
Usnesení:
B7. Rada
1. žádá Ministerstvo zdravotnictví o podklady k transformaci Ústavu hematologie a krevní transfuze s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, zaměřené zejména na zajištění pokračování výzkumných aktivit a využití prostředků na VaV a na zachování mezinárodní akreditace ÚHKT;
2. žádá 1. místopředsedkyni Rady dr. Kopicovou, aby o tyto podklady zažádala ministra zdravotnictví T. Julínka.
 
B8) Transparentnost poskytování dotací – novela zákona č. 130/2002 Sb.
Usnesení:
B8. Rada souhlasí se stanoviskem MŠMT, obsaženém v materiálu.
 
B9) Návrh programu VaV MŠMT „Informační zdroje pro VaV –VZ“
a) Návrh programu
b) Návrh stanoviska Rady
Usnesení:
B9. Rada
1. bere na vědomí návrh programu VaV Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Informační zdroje pro VaV - VZ“;
2 schvaluje návrh stanoviska Rady.
 
B10) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve VaV na podporu grantových projektů na rok 2009 - Standardní grantové projekty, Bilaterální grantové projekty, Doktorské grantové projekty, Grantové projekty EUROCORES, Postdoktorské grantové projekty
a) Zadávací dokumentace
b) Připomínky Rady
Usnesení:
B10. Rada
1. schvaluje připomínky k zadávací dokumentaci pro veřejnou soutěž ve VaV na podporu grantových projektů na rok 2009 souhrnně pro Standardní grantové projekty, Bilaterální grantové projekty, Doktorské grantové projekty, Grantové projekty EUROCORES, Postdoktorské grantové projekty ;
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat schválené připomínky předsedovi GA ČR.
 

Sdílejte na: