Informace z 228. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 14. prosince 2007

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.
 
Usnesení vlády
Rada vzala na vědomí usnesení vlády:
ze dne 7. listopadu 2007 č. 1259 k návrhu na navýšení příspěvku ČR do programu PESC v letech 2007 – 2009 v souvislosti se zahájením rozhovorů o přistoupení k Úmluvě o Evropské kosmické agentuře;
ze dne 14. listopadu 2007 č. 1284 k Analýze stavu VVI v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2007;
ze dne 14. listopadu 2007 č. 1285 o stanovení výše odměn za výkon veřejné funkce členům RVV, členům předsednictva GAČR a členům poradních orgánů RVV;
ze dne 21. listopadu 2007 č. 1305 k Vyhodnocení plnění Národní inovační politiky České republiky na léta 2005-2010 v roce 2007.
 
Harmonogram přípravy Reformy systému výzkumu a vývoje v ČR
Rada schválila předložený harmonogram přípravy a realizace Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR a seznámila se se závěry jednání předsednictva Rady z 30. listopadu, na kterém byla projednávána strategie této reformy.
 
Výzkum a vývoj na MŠMT
Na pozvání Rady se části zasedání Rady účastnil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Ondřej Liška. Představil svého spolupracovníka vrchního ředitele ing. Vitulu, který je zodpovědný za strukturální fondy a uvedl své představy o spolupráci s Radou. Ujistil přítomné, že bude usilovně pracovat na zlepšení vztahů mezi MŠMT a Radou a vyzdvihl klíčový úkol ministerstva, kterým je dokončení OP VaVpI.
Rada vzala na vědomí předložené informace a další postup přípravy OP VaVpI a požádala MŠMT o dodržení navrženého postupu a harmonogramu a upozornila ho na nutnost koordinace přípravy OP VaVpI s paralelně probíhající přípravou Reformy systému VaV v ČR.
V další části tohoto bodu byla Rada informována o řešení další aktuálních úkolů MŠMT - o zaplacení poplatků za účast ČR v PECS (schváleno vládou dne 12. 12.), o novele nařízení vlády č. 461/2002 Sb. (vláda projedná dne 19. 12.) a o převodu prostředků určených pro kofinancování OP VaVpI a jejich využití ke stejnému účelu v r. 2008.
 
Výsledky 1. etapy Hodnocení VaV a jeho výsledků v roce 2007
V souladu s Metodikou hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007 byla první etapa Hodnocení VaV a jeho výsledků v roce 2007 ukončena k 20. listopadu 2007. Výsledky první etapy byly zaslány k připomínkám poskytovatelům podpory, zřizovatelům institucí, členům Rady a odborným komisím Rady.
Rada vzala na vědomí informaci o výsledcích 1. etapy Hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007 a uložila sekretáři Rady, aby na 229. zasedání Rady dne 11. ledna 2008 předložil výsledky druhé etapy Hodnocení.
 
Postup přípravy „Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011“
Rada schválila harmonogram přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011 a Směrnici k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2009 a výhledu na léta 2010 a 2011.
 
Harmonogram „Hodnocení programů VaV ukončených v roce 2006“
Podle Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2006 se v roce 2007 provádí hodnocení programů VaV ukončených v roce 2006. Základem bude vyhodnocení efektivnosti vynaložených veřejných prostředků na řešení projektů v rámci ukončeného programu. Rada schválila předložený harmonogram „Hodnocení programů VaV ukončených v roce 2006“.
 
Návrh programu VaV Ministerstva zemědělství „VAK“ na období 2009-2014
Rada vzala na vědomí návrh programu Ministerstva zemědělství „VAK“ na období 2009-2014 a schválila stanovisko Rady, v kterém doporučuje poskytovateli materiál předložit vládě po zapracování připomínky a vládě materiál schválit ve znění se zapracovanou připomínkou.
 
Návrh programu (veřejných zakázek) Ministerstva obrany na období 2008-2012
Rada vzala na vědomí návrh programu (veřejných zakázek) Ministerstva obrany Podpora dosažených operačních schopností ozbrojených sil České republiky“ na období 2008-2012 a schválila stanovisko Rady, ve kterém Rada souhlasí s vyhlášením souboru veřejných zakázek podle předloženého materiálu po zapracování jejích připomínek.
 
Ústav hematologie a krevní transfúze - žádost Odborné komise pro živou přírodu z jednání dne 14. listopadu 2007
Odborná komise pro vědy živé přírody Rady pro výzkum a vývoj na svém jednání dne 14. listopadu 2007 diskutovala o záměru ministra zdravotnictví sloučit Ústav hematologie a krevní transfúze s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze a požádala Radu pro výzkum a vývoj o vyjádření k této problematice. Dr. Kopicová jménem Rady požádá ministra zdravotnictví T. Julínka o stanovisko a o podklady k transformaci Ústavu hematologie a krevní transfuze s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, zaměřené zejména na zajištění pokračování výzkumných aktivit a využití prostředků na VaV a na zachování mezinárodní akreditace ÚHKT.
 
Transparentnost poskytování dotací – novela zákona č. 130/2002 Sb.
Ministryni školství, mládeže a tělovýchovy bylo uloženo zpracovat a do 31. srpna 2007 předložit ministru financí návrh novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.
Gestorem zákona o podpoře výzkumu a vývoje je Rada pro výzkum a vývoj, s MŠMT tedy došlo k dohodě o stanovisku k doplnění ustanovení zákona o podpoře výzkumu a vývoje o povinnost poskytovatele zveřejňovat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup vybrané údaje o doručených návrzích projektů nebo výzkumných záměrů a o výsledcích veřejné soutěže nebo hodnocení návrhů výzkumných záměrů.
 
Návrh programu VaV MŠMT „Informační zdroje pro VaV –VZ“
Rada vzala na vědomí návrh programu VaV Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Informační zdroje pro výzkum a vývoj – VZ“ a schválila návrh stanoviska, ve kterém Rada doporučila poskytovateli materiál nepředkládat vládě, ale přepracovat ho ve smyslu uvedených připomínek a předložit návrh programu znovu Radě ke stanovisku.
 
Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve VaV na podporu grantových projektů na rok 2009
Rada byla seznámena s tímto každoročně předkládaným materiálem, schválila připomínky Rady k této dokumentaci a pověřila sekretariát Rady, aby připomínky zaslal předsedovi GA ČR.

Sdílejte na: