Sjednocení administrativy výzkumu a vývoje

 

Usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 245 byl zrušen dokument Sjednocení administrativy výzkumu a vývoje schválený usnesením vlády ze dne 29. září 2005 č. 1260 (viz přílohy č. 1 a 2) .

 Důvodem je skutečnost, že administrativní postupy uvedené ve zrušeném materiálu již nebyly v souladu s novou právní úpravou v oblasti podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. V rámci nové právní úpravy schválené zákonem č. 110/2009 Sb., byly např. zrušeny nebo změněny prováděcí právní předpisy k zákonu č. 130/2002 Sb., z něhož část materiálu vycházela, některé postupy byly převzaty do textu zákona č. 130/2002 Sb. a změnily se i podmínky pro posuzování programů Evropskou komisí tím, že bylo schváleno Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

Usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 245 byla poskytovatelům účelové podpory uložena povinnost v rámci postupu při schvalování návrhu programu podle § 5 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. předkládat návrhy programů nejdříve k vyjádření Radě pro výzkum, vývoj a inovace, popř. Technologické agentuře České republiky (TA ČR), pokud má být jejím prostřednictvím program realizován.
Materiál předkládaný do meziresortního připomínkového řízení by tedy již měl být zpracován podle stanoviska Rady pro výzkum, vývoj a inovace nebo TA ČR a měl by také tato stanoviska obsahovat, aby připomínková místa mohla z těchto informací vycházet a předešlo se tak rozporům mezi připomínkami.
 
Problematikou sjednocování administrativy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací se bude Rada pro výzkum, vývoj a inovace dále zabývat, bude provedena analýza stávajícího stavu a poté případně navržena nezbytná opatření.

Sdílejte na:

Přílohy