INTER-ACTION. Výzva ke spolupráci s Izraelem v oblasti průmyslového výzkumu, vývoje a inovací je otevřena do 31. ledna 2018
INTER-ACTION. Výzva ke spolupráci s Izraelem v oblasti průmyslového výzkumu, vývoje a inovací je otevřena do 31. ledna 2018

Vyhlášení veřejné soutěže VES18IZRAEL v programu INTER-EXCELLENCE v rámci podprogramu INTER-ACTION

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále "MŠMT") podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, vyhlásilo dne 1. listopadu 2017 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES18IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

 

ČESKO-IZRAELSKÁ SPOLUPRÁCE

Tato vyhlášená veřejná soutěž se vztahuje pouze na česko-izraelskou spolupráci, tedy spolupráci mezi českými podniky zabývajícími se výzkumem a vývojem a partnerem ve Státě Izrael, v projektech aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje. Spolupráce je založena na mezivládní Dohodě mezi Vládou Státu Izrael a Vládou České republiky o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře.
Cílem výzvy je prostřednictvím rozvoje mezinárodní dvoustranné spolupráce podniků v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji podpořit vývoj inovovaných produktů a služeb, směřující k posílení konkurenceschopnosti českých firem.

 

TERMÍN PLATNOSTI VÝZVY 

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 11. 2017 do 31. 1. 2018.

 

JAKÉ SUBJEKTY SE MOHOU DO VÝZVY HLÁSIT

Uchazečem může být podnik zabývající se výzkumem se sídlem v České republice, v souladu s přílohou č. 3 programu INTER-EXCELLENCE, který se uchází o poskytnutí podpory a který se přihlásí do VES18IZRAEL, a to i za případné další účastníky projektu.
Z uvedeného vyplývá, že samostatná výzkumná instituce, jako např. veřejná vysoká škola nebo výzkumný ústav Akademie věd ČR, může být pouze dalším účastníkem projektu, nikoliv však jeho předkladatelem.

Partnerem na izraelské straně musí být obdobně alespoň jedna firma zabývající se výzkumem a vývojem. Izraelské veřejné výzkumné instituce a další partneři (např. univerzity) se mohou do projektu zapojit pouze ve spolupráci s izraelskou firmou.
Bližší informace ke klasifikaci možných izraelských partnerů jsou dostupné zde: http://www.iserd.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=595&dbsAuthToken

 

KDE ZÍSKAT INFORMACE K VÝZVĚ

MŠMT je coby gestor této veřejné soutěže v rámci České republiky oprávněno poskytovat veškeré informace. Podrobnosti k vyhlášené veřejné soutěži, včetně kompletní zadávací dokumentace, jsou dostupné ke stažení na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ves18

Kontakt: zbynek.vedral@msmt.cz, tel. +420 234812917.

Obdobně je na izraelské straně, kde jako implementační orgán vystupuje agentura ISERD, vyhlašována odpovídající výzva k podávání návrhů společných projektů.

 

VÝŠE POSKYTNUTÉ PODPORY

Maximální výše účelové podpory, kterou může MŠMT poskytnout úspěšnému českému žadateli v jednom kalendářním roce, jsou 4 mil. Kč. Celkem bude ve veřejné soutěži na celou dobu řešení projektů alokováno 36 mil. Kč.

 

FORMÁT PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ 

Návrhy projektů lze podávat pouze prostřednictvím datové schránky MŠMT (vidaawt).

 

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTŮ A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Doba trvání projektů je stanovena na 3 roky (počínaje datem zveřejnění a ukončením nejpozději do 31. 12. 2020).

Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny 31. 5. 2018.